Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Anunt Home » PNDR (Programul Național pentru dezvoltare Rurală) 2014-2020

PNDR (Programul Național pentru dezvoltare Rurală) 2014-2020

-versiune iulie 2014-

Măsura 01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare

Suma alocata masurii:
FEADR(Fondul European pentru Agricultura si dezvoltare Rurala) (€): 50.380.000,00
Cofinanțare Națională (€): 5.030.000,00
Total (€): 55.410.000,00
 
Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe”
Beneficiarii sunt furnizorii de servicii de formare profesională în condițiile legislației în vigoare.
 
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
 
 
Sub-măsura 1.2. „Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare”
Beneficiarii sunt entităţi publice și/sau private, inclusiv asocieri ale acestora care au în obiectul de
activitate activitati de informare/demonstrare și/sau diseminare.
 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
 
 
Masura 02 - Servicii de consiliere
 
Suma alocata masurii:
FEADR (€): 50.380.000,00
Cofinanțare Națională (€): 8.890.000,00
Total (€): 59.270.000,00
 
Sub-măsura 2.1. Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, micro-întreprinderile și întreprinderile mici din zonele rurale
Beneficiari:Furnizorii de servicii de consiliere, entităţi publice și/sau private înfiinţate conform legislaţiei în
vigoare care au competenţe în domeniul acoperit de submăsură; Brokeri de inovare
 
Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul acordat în cadrul măsurii nu poate depăși suma maximă eligibilă de 1500 Euro/serviciu de consiliere.
 
 
 
Masura 04 – Investiții în active fizice
 
Suma alocata masurii:
FEADR (€): 216.000.000,00
Cofinanțare Națională (€): 44.000.000,00
Total (€): 260.000.000,00
 
Sub-măsura 4.1. „Investiţii în exploataţii agricole”
Beneficiarii sunt:
▪  fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
▪ cooperative, grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor;
 
Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
▪ în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
▪ în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
▪ în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri scurte de aprovizionare -maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
▪ în cazul proiectelor realizate de cooperative și grupuri de producători – maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției;
 
 
Sub-măsură: 4.1.a. - Invesțitii în exploatații pomicole
Beneficiarii sunt:
▪  fermierilor, cu excepția persoanelor fizice;
▪ grupurilor de producători si cooperativelor care activează în sectorul pomicol, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
 
Sprijin nerambursabil, acordat în tranșe, conform etapelor de execuție a proiectului și cererilor de plată depuse de beneficiar.
In cazul fermelor mici intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 300000 Euro în cazul activității de producție (înființare și reconversie);
- 450000 Euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (producție, procesare, comercializare).
 
În cazul fermelor medii intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 600.000 Euro în cazul activitătii de productie (înfiintare si reconversie);
- 900.000 Euro Euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (producție, procesare,
comercializare).
 
În cazul fermelor mari  intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
-   750.000 Euro în cazul activitătii de productie (înfiintare si reconversie);
- 1.050.000 Europentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (producție, procesare, comercializare).
 
Sub-măsura 4.2. „Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole”
Beneficiarii sunt:
-   întreprinderi
- cooperative, grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor;
 
Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
- 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM;
- 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi;
- 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare local,forme asociative cooperative și grupuri de producători (colectare, sortare, depozitare, ambalare/procesare și comercializare);
 
Sub-masura 4.2a Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
Beneficiarii sunt:
-Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari;
-Grupurile de producători și cooperativele.
 
Întreprinderi micro și mici; intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 600.000 euro;
- 900.000 euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (colectare, sortare, depozitare,
ambalare, procesare);
 
Întreprinderi mijlocii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 233
-800.000 euro;
-1.100.000 euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);
 
Întreprinderi mari: intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
-1.000.000 euro;
-1.500.000 euro pentru investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar (colectare, sortare, depozitare,  ambalare, procesare);
 
Sub-măsura 4.3. „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”
Beneficiari:
Agricol:
- Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora;
Silvic:
- Proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora;
- Unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure;
- Administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului.
Irigații :
- Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 
Ponderea spijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:
-1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;
-1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare precum și drumurilor forestiere.
 
 
 
M06 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
 
Suma alocata masurii:
FEADR (€): 250.000.000,00
Cofinanțare Națională (€): 44.420.000,00
Total (€): 294.420.000,00
 
Sprijinul acordat se referă la:
a. ajutor la înfiinţarea întreprinderii pentru:
(i) tinerii fermieri;
(ii) activităţi neagricole în zone rurale;
(iii) dezvoltarea fermelor mici.
(iv) plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și transferă
definitiv exploatația altui fermier .
b. investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole;
 
Sub-măsura 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
Beneficiarii sunt:
- tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
- persoană juridică în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare.
 
Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani. Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 50.000 Euro.
 
Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale”
Se acordă sprijin pentru unități nou înființate pentru activităţi non-agricole în mediul rural, ca de exemplu:
▪ Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produselor non-agricole– cum ar fi:
▪ Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
▪ Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
▪ Activități de exploatare forestieră și prelucrare a produselor lemnoase;
▪ Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
▪ Fabricare produse electrice, electronice.
Investiții pentru activități meșteșugărești cum ar fi:
▪ Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii) 254
Investiții pentru prestarea de servicii și agro-turism cum ar fi:
▪ Servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
▪ Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
▪ Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
▪ Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
▪ Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
▪ Servicii tehnice, administrative,etc.
 
Beneficiarii: Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acordă pentru :
- fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
- micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate.
 
Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioada de maximum cinci ani. Cuantumul minim al sprijinului este de 10.000 Euro.
 
Cuantumul maxim al sprijinului este de:
- 70.000 Euro/proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
- 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.
 
Sub-măsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
Beneficiarii: fermieri  care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă mică conform definiției.
 
Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioada de maximum cinci ani.
Sprijin public nerambursabil este de până la 15.000 Euro pentru o exploataţie agricolă.
 
 
Sub-măsura 6.4. „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”
Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole proprii , cum ar fi:
▪ Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton;
▪ Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
▪ Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
▪ Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
▪ Fabricare produse electrice, electronice, etc.;
Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
▪ Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a
fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
 Investiții pentru prestarea de servicii, de exemplu:
▪ Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
▪ Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
▪ Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
▪ Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
▪ Servicii tehnice, administrative, etc.;
Investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement.;
Producere de combustibil din biomasa (fabricare de peleți) în vederea comercializării
 
Beneficiari:
-micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici existente, din spațiul rural;
-fermelor care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități non agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici
 
Sprijin public nerambursabil nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 90%,
 
Sub-măsura 6.5. „Plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și transferă
definitiv exploatația altui fermier”
Beneficiarii Se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie.
 
Conditii de eligibilitate
▪ Solicitantul să deţină o exploataţie cu o suprafaţă între 1 şi 5 ha;
▪ Solicitantul are 60 ani împliniţi la data transferului;
▪ Solicitantul transferă definitiv întreaga exploataţie către un alt fermier.
 
 
 
Masura 07 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
 
Suma alocata:1,1 mld. euro
 
Sub-măsura 7.2. Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru:
▪ Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local;
▪ Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă;
▪ Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată;
▪ Investiții în crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale/ îngrijire și anume:
 - Înființarea și modernizarea (inclusiv dotare) grădinițelor și a creșelor;
 - Înființare și modernizare (inclusiv dotare) after-school;
 - Extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar cu profil agricol;
▪ Investiții aferente serviciilor medicale și sociale
▪ Înființarea și/sau modernizarea dispensarelor medicale rurale și a centrelor comunitare de îngrijire
 
Beneficiarii sunt:
▪ Comunele și asociațiile acestora.
▪ ONG-uri-pentru investiții în infrastructura educațională (gradinițe) și socială (afterschool)
 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de profit și nu va depăși:
▪ 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de
drumuri, apă sau apă uzată);
▪ 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată
și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
▪ 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială/infrastructura aferentă
serviciilor medicale;
▪ 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează
mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
 
Submasura 7.6. Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru :
▪ Restaurarea, conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural imobil de interes local (clasa B);
▪ Restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale;
 
Beneficiarii sunt:
▪ Comunele sau asociațiile acestora
▪ ONG-uri
▪ Unități de cult
▪ Persoane fizice autorizate și societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de clasă B, de utilitate publică
 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit și nu va depăși 500.000 euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro.
 
 
Masura 08 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
 
Suma alocata masurii:
FEADR (€): 105.695.160,00
Cofinanțare Națională (€): 18.652.090,00
Total (€): 124.347.250,00
 
Sub-măsura 8.1  Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite
Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt deţinătorii publici și privați de teren agricol şi neagricol și formele asociative ale acestora.
 
 
Masura 09 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
 
Sub-masura 9.1a - infiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
Beneficiari: Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 şi înainte de solicitarea sprijinului.
 
Sprijinul acordat este 100% public şi nu poate să depăşească anual 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi 100.000 euro/an.
 
 
Masura 10 - Agro-mediu şi climă
 
Sub-măsură 10.1 - Plăţi de agro-mediu şi climă
Beneficiari: Beneficiarii plăţilor compensatorii acordate în cadrul sub-măsurii de agro-mediu şi climă sunt fermierii, utilizatori de terenuri agricole.
 
Plăţile de agro-mediu vor fi acordate fermierilor care îşi asumă, în mod voluntar angajamente de agro-mediu.
 
Cerinţele specifice pachetelor sunt următoarele:
1. Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală
2. Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (Pachetul 2 poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu
Pachetul 1)
3. Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări
4. Pachetul 4 – culturi verzi
5. Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice
6. Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta
ruficollis)
 
Sub-masura 10.2 Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon
Beneficiarii plăților compensatorii pentru respectarea angajamentelor privind creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon sunt fermierii sau alți crescători de animale, care deţin animale femele adulte de reproducție din rasele locale prevăzute în prezenta submăsură, animalele fiind înscrise în registrele genealogice ale raselor - secțiunea principală și în programele de conservare ale raselor.
 
Valorile plăților compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru acoperirea pierderii de venit datorate asumării de angajamente voluntare privind creșterea animalelor femele adulte de reproducție din rase locale în pericol de abandon, pe specii, sunt prezentate mai jos:
- Bovine – 200 EUR/cap
- Ovine – 13 EUR/cap
- Caprine – 6 EUR/cap
- Ecvidee – 200 EUR/cap
- Porcine – 88 EUR cap
 
 
 
Masura 11 – Agricultură ecologică
 
Sub-măsură: 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
Submăsura conţine 5 pachete/ Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete propuse:
▪ Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); 295 euro/ha/an,
▪ Pachetul 2 – Legume; 500 euro/ha/an,
▪ Pachetul 3 – Livezi; 620 euro/ha/an,
▪ Pachetul 4 – Vii; 532 euro/ha/an
▪ Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice: 460 euro/ha/an.
 
Sprijinul se acordă ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare.
 
Beneficiarii: Sprijinul va fi acordat numai fermierilor activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.
Cererea de plată va fi depusă anual, pentru fiecare an de angajament.
Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene).
 
Sub-măsură: 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
 
Submăsura conţine 5 pachete/Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete propuse:
▪ Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); 220 euro/ha/an
▪ Pachetul 2 – Legume; 431 euro/ha/an,
▪ Pachetul 3 – Livezi; 442 euro/ha/an,
▪ Pachetul 4 – Vii; 480 euro/ha/an,
▪ Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice: 427 euro/ha/an.
 
Beneficiarii: Sprijinul va fi acordat numai fermierilor activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.
Cererea de plată va fi depusă anual, pentru fiecare an de angajament.
Angajamentele pentru menținerea agriculturii ecologice (inclusiv cele care urmează direct după perioada  iniţială de conversie) se încheie pentru o perioadă de 5 ani.
 
 
 
 
Masura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
 
Sub-măsură13.1 - Plăți compensatorii în zona montană
Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.
 
Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de 100%.
Pentru zona montană nivelul plăţii compensatorii este de 86 euro/ha/an (80% din pierderea de venituri şi costurile suplimentare evaluate la 108 euro/ha/an).
 
Sub-măsura 13.2 - Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.
Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de 100%.Pentru zonele care se confruntă cu alte constrângeri naturale semnificative nivelul plăţii compensatorii este de 54 euro/ha/an (80% din pierderea de venituri şi costurile suplimentare evaluate la 68 euro/ha/an)
 
Sub-măsura 13.3 - Plăti compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice
Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.
 
Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri are o intensitate de 100%.
Pentru zone care se confruntă cu alte constrângeri naturale specifice nivelul plăţii compensatorii este de 70 euro/ha/an (80% din pierderea de venituri şi costurile suplimentare evaluate la 88 euro/ha/an).
 
 
Masura 14 – Bunăstarea animalelor
 
 
Masura 15 - Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (art 34)
 
Suma alocata masurii:
FEADR (€): 100.000.000,00
Cofinanțare Națională (€): 15.000.000,00
Total (€): 115.000.000,00
 
Sub-măsura  15.1 - Plăti pentru angajamente de silvo-mediu
Pachetele propuse în cadrul sub-măsurii/ Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare pachet sunt următoarele:
▪ Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște: 25 €/an/ha
▪ Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri: 103 €/ha
 
Beneficiarii sprijinului sunt deținătorii de terenuri forestiere din FFN care pot fi:
A. Proprietarii de terenuri:
a. proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice
b. proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
c. proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale
B. Asociații ale proprietarilor de terenuri prevăzuți anterior.
 
 
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensatoriu. Prima compensatorie de silvo-mediu este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru 423 pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare.
 
 
Masura 16 – Cooperare
 
Suma alocata masurii:
FEADR (€): 28.020.000,00
Cofinanțare Națională (€): 2.800.000,00
Total (€): 30.820.000,00
 
Sub-măsura 16.1 - Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse
Beneficiarii unici ai acestei sub-măsuri sunt Grupurile Operaționale (GO).
▪ GO este un parteneriat
▪ GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel putin un/o fermier/grup de producători/ cooperativă sau un/o silvicultor/composesorat/ obște de moșneni/ obște răzeșească, în funcție de tema proiectului:
- partener cu domeniul de activitate - cercetare;
- partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar sau silvic.
 
Se poate acorda sprijin prin această sub-măsură și parteneriatelor existente, dacă indeplinesc condițiile de mai sus și daca depun exclusiv proiecte noi.
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 500.000 Euro.
Costurile de înființare și funcționare ale GO nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus.
 
Sub-măsura 6.1a Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese
Beneficiarii unici ai acestei sub-măsuri sunt:
Grupurile Operaționale (GO).
▪  GO este un parteneriat;
▪ GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel putin un/o fermier/grup de producători/ cooperativă din sectorul pomicol:
 - Partener cu domeniul de activitate cercetare (de ex.: producție/procesare/ambalare fructe), corespunzator temei proiectului;
 - Partener care are ca activitate principală procesarea/comercializarea fructelor provenite din sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului, în concordanță cu tema proiectului.
 
Se poate acorda sprijin prin această sub-măsură și parteneriatelor existente, dacă indeplinesc condițiile de mai sus și daca depun exclusiv proiecte noi.
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 500.000 Euro.
Costurile de înființare și funcționare ale GO nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus
 
Sub-măsura 16.4 - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare
Sprijinul se va acorda pentru:
▪ Parteneriate constituite din minimum un partener din categoriile de mai jos și cel putin un fermier
sau un/o grup de producători/cooperativă care activează în sectorul agricol.
▪  Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
▪  Organizații neguvernamentale;
▪  Consilii locale.
▪  Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
 
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 100.000 Euro.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus.
 
Sub-măsura 16.4a - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare
Sprijinul se acordă pentru investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru:
▪ Crearea /dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse rezultate din sectorul pomicol);
▪ Activităţi de promovare referitoare la crearea /dezvoltarea unui lanţ (sau lanţuri) scurt/e de aprovizionare (cu produse rezultate din sectorul pomicol) şi la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri;
 
Beneficiarii:
▪ Sprijinul se va acorda parteneriatelor constituite din minim un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un/o grup de producători/cooperativă care activează în sectorul pomicol:
▪ Microîntreprinderi si întreprinderi mici
▪ Organizatii neguvernamentale înregistrate conform legislatiei nationale;
▪ Consilii locale;
▪ Unităti scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publică.
 
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 100.000 Euro.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus.
 
 
Masura 17 – Gestionarea riscurilor
 
Suma alocata masurii:
FEADR (€): 200.000.000,00
Cofinanțare Națională (€): 35.290.000,00
Total (€): 235.290.000,00
 
Sub-măsura 17.2 - Fonduri Mutuale
Prin intermediul măsurii vor fi sprijinite următoarele activități:
▪ compensarea fermierilor prin intermediul fondurilor mutuale pentru agricultură, pentru pierderile
economice înregistrate de aceștia în urma unor evenimente nefavorabile;
▪ sprijin financiar acordat pentru înființarea fondurilor mutuale pentru agricultură.
 
Beneficiari direcți:
▪ Fonduri mutuale pentru agricultură constituite şi acreditate de către autoritatea competentă în
conformitate cu legislația națională.
Beneficiari indirecți:
▪ Fermierii activi în sensul definiției art. 9 din Regulamentul nr 1307/2013, care au subscris la
fonduri mutuale pentru agricultură, în sensul definiției din prezenta măsura și în conformitate cu
legislația națională.
 
Cheltuielile eligibile ale fondurilor mutuale finanțate din fonduri publice în conformitate cu reglementările
prezentei măsuri sunt grupate în trei categorii:
i.                    Compensații financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile sau de manifestarea unei boli a animalelor sau plantelor sau de infestare cu dăunători sau un incident de mediu
ii.                  iCheltuielile administrative aferente creării fondurilor mutuale repartizate pe o perioadă de maximum trei ani într-un mod degresiv
iii.                Dobânzile plătite pentru împrumuturile comerciale contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensații financiare fermierilor în caz de criză.
Nu sunt eligibile cheltuielile legate de reasigurarea fondurilor mutuale, precum nici contribuţiile la capitalul social iniţial al fondurillor.
 
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va fi de maximum 65% din cheltuielile eligibile
 
 
Masura 19 - Dezvoltarea locală a LEADER
 
Suma alocata masurii:
FEADR (€): 574.930.000,00
Cofinanțare Națională (€): 63.880.000,00
Total (€): 638.810.000,00
 
Sub-măsura 19.1 - Sprijin pregătitor
 
În cadrul acestei sub-măsuri beneficiarii sunt parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în PNDR 2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri.
Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită într-un teritoriu GAL.
 
Cheltuieli pentru:
a. activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL;
b. consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv achiziția de informații și date
necesare elaborării SDL;
c. costuri de personal necesar în vederea elaborării SDL.
 
Sub-măsura 9.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
Acțiunile inovatoare pot viza de exemplu:
▪ eficiența energetică și promovarea energiei din surse regenerabile,
▪ TIC,
▪ patrimoniu material și imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local,
▪ grupuri de producători,
▪ piețe agricole, agroalimentare pentru produsele locale,
▪ grupuri vulnerabile și comunități dezavantajate etc.

Beneficiarii sunt:
▪ Entități juridice private/publice în conformitate cu fișa măsurii din SDL sau cu fișa corespunzătoare măsurii din PNDR și/sau fișa LEADER. GAL nu este beneficiar eligibil.
 
Ponderea maximă a sprijinului din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% - până la un maxim de 200.000 de euro/proiect.Se vor aplica regulile de ajutor de stat în vigoare (dacă este cazul) specifice fiecărui tip de măsură implementată prin LEADER.
 
Sub-măsura 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală
Tipurile de activități includ, printre altele:
▪ pregătirea proiectelor de cooperare inter-teritorială și transnațională;promovarea unor produse, practici, procese și tehnologii noi;
▪ organizarea unor procese de lucru comune, prin partajarea echipamentelor și resurselor;
▪ crearea unor lanțuri scurte alimentare și a unor piețe locale;
▪ promovarea grupurilor de producători;
▪ promovarea grupurilor vulnerabile;
▪ activități culturale comune;
▪ abordările colective ale proiectelor de mediu;
▪ proiecte pilot care vizeaza oricare dintre actiunile de mai sus.
 
Beneficiarii: Vor beneficia de sprijin prin PNDR Grupurile de Acțiune Locală autorizate de AM PNDR.
 
Cheltuielile sunt eligibile pentru:
▪ pregătirea proiectelor;
▪ organizarea misiunilor tehnice, întâlnirilor, atelierelor de lucru;
▪ proiecte comune de instruire, networking legate de acțiunea comună;
▪ costurile administrative;
▪ activități de promovare;
▪ achiziția/inchirierea de echipamente/bunuri aferente proiectului de cooperare.
 
Cuantumul maxim al sprijinului va fi de 200.000 de euro pe proiect.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat în vigoare (dacă este cazul).
Intensitatea sprijinului pentru proiectele generatoare de venit este de maximum 90% (în funcție de domeniul de intervenție), iar pentru proiectele negeneratoare de venit este de 100%.
 
Sub-măsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare
Beneficiarii: Grupuri de Acțiune Locală
 
Cuantumul maxim al sprijinului din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%.
GAL selectate pot solicita agenției de plăți plata unui avans aferent costurilor de funcționare și animare, după semnarea contractului de finanțare.
Cuantumul avansului nu poate depăși 50% din sprijinul public legat de costurile de funcționare și de animare.
 
Masura 20 – Asistență tehnică State Membre
 
 
STRUCTURA INSTITUTIONALA:
AM PNDR(Autoritate de Management): Ministerul Agriculturii, Direcţia Generală Dezvoltare Rurală (DGDR-AM PNDR)
 
Autoritatea de Certificare: Autoritatea de Audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României
 
Organismele intermediare:
Romȃnia are două agenţii de plăţi, una pentru efectuarea plăţilor acordate din FEADR, respectiv AFIR, iar  cea de-a doua, APIA - pentru plăţile aferente FEGA.
 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR):  este responsabilă de primirea și înregistrarea cererilor de finanțare, contractarea proiectelor pentru măsurile PNDR delegate de AM și, de asemenea, este responsabilă pentru funcția de plată pentru toate măsurile din PNDR.
 
- AFIR deleagă către APIA o parte din atribuțiile specifice aferente măsurilor ce implică plăți compensatorii.
 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA): este responsabilă de primirea formularelor cererilor de angajament și de plată pentru măsurile cu plăţicompensatorii pe suprafăţă.
 
Alte institutii/organisme implicate:
Comitetul de Monitorizare: este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol în asigurarea performanţei PNDR şi eficienței implementării acestuia.
 
Comitetul de Coordonare a Evaluării
Grupurile de lucru tehnice
Evaluatorii. Evaluările PNDR se vor face de către evaluatori care sunt independenți față de autoritățile responsabile de implementarea programului.
 
 
Sume alocate PNDR 2014-2020:
Alocarea financiara a Uniunii Europene din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), acordata Romaniei pentru implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 este de 8.015,6 mil. euro.
 
Setul de masuri privind investitii in ferma si in intreprinderi rurale pentru:-
-         investitiile in active fizice: 2,057 mld. euro,
-         dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor: 800,36 mil. Euro;
-         serviciile de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale: 1,1 mld. euro.
 
Setul de masuri referitoare la mediu si clima- suma totala: 2,387 mld. euro.
-         impadurirea si crearea de suprafete impadurite si perdele forestiere – 105 mil. Euro;
-         masura agromediu si clima – 850 mil. Euro;
-         agricultura ecologica – 200 mil. Euro;
-         delimitarea zonelor care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice – 1,232 mld. euro.
 
Seturile de masuri privind:
-         transferul de cunostinte si actiuni de informare -25,40 mil. euro alocati
-         serviciile de consiliere -25,40 mil. euro alocati,
-         cooperarea - 28,01 mil. euro (inclusiv pomicultura cu o alocare de aproximativ 15 mil. euro),
-         gestionarea riscurilor (fondul mutual) - 200 mil. euro.
-         Pentru LEADER  - 625 mil. euro
-         asistenta tehnica, inclusiv Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala -  178 mil. euro.


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
PNDR (Programul National pentru dezvoltare Rurala)2014-2020