Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Anunt Home » PO CAPITAL UMAN 2014-2020

PO CAPITAL UMAN 2014-2020

versiune iulie 2014
Alocare Financiara: 3,44 mld. euro
 

Axa Prioritară - Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

 
Prioritatea de investiţii 1.1 -Integrarea durabilă pe piaţa forţei de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează  studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanţiei pentru tineri;
 
Tipuri de activități:
▪ Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe.
▪ Încurajarea participării pe piaţa muncii.
▪ Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu.
▪ Încurajarea mobilităţii forţei de muncă.
 
Alte măsuri pentru implementarea Garanţiei pentru Tineri
 
Axa Prioritară 1 susţine orice alte tipuri de măsuri destinate tinerilor NEETs din cele trei regiuni (Centru, Sud-Est  şi Sud Muntenia) eligibile care au fost incluse în Planul de Implementare al Garanţiei pentru Tineret.
 
Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs (not in education, employment or training)
 
Prioritatea de investiţii 1.1: integrarea durabilă pe piaţa forţei de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un locde muncă, care nu urmează  studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă  cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusivprin implementarea garanţiei pentru tineri;
 
Acţiuni:
Servicii personalizate de informare, consiliere  şi orientare pentru identificarea celor mai bune opţiuni de sprijin – educaţie, formare, ocupare sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinaţie a celor trei opţiuni de sprijin (de ex. tinerii NEETs cu şanse cele mai scăzute de ocupare pot avea nevoie, în egală  măsură, de îmbunătăţirea competenţelor, finalizarea studiilor obligatorii şi sprijin pentru ocupare)
Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe:
▪ Încurajarea participării pe piaţa muncii:
▪ Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu:
▪ Încurajarea mobilităţii forţei de muncă: 
 
Prin intervenţiile prevăzute în cadrul acestei Priorităţi de Investiţi se are în vedere atingere a unui al doilea rezultat, respectiv la nivelul întregii ţări.
 
În vederea atingerii celui de-al doilea obiectiv specific asigurarea unui mecanism integrat de sprijin a tinerilor NEETs  stabilit, vor fi susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:
- Campanii de informare şi conştientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs, luând în considerare situaţia lor diferită (cei ce au părăsit timpuriu  şcoala, cei care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă după terminarea educaţiei secundare cu sau fără calificare şi absolvenţii de învăţământ superior, persoanele sărace, persoanele cu nivel de educaţie scăzut sau minorităţile etc.), care să faciliteze inclusiv înregistrarea în baza de date NEETs;
- Dezvoltarea reţelei de puncte de contact/ centre de garanţie pentru tineri  şi asigurarea funcţionării acesteia/ acestora în bune condiţii, incluziv prin asigurarea unui personal adecvat, corect dimensionat nevoilor.  
- Dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a tinerilor NEETs, inclusiv prin platforme de tip „bursa online a locurilor de muncă”, instrumente de mediere pe piaţa muncii (job matching), reţele de sprijin pentru tinerii NEETs, în special cei aparţinând categoriilor vulnerabile etc.
- Monitorizarea măsurilor dedicate NEETs.
 
Regiunile care beneficiază  de sprijin  București/Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia
 
Prioritate de investiții 2.1: Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special acelor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuride formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
 
Pentru implementarea acestei priorități de investiții se are în vedere utilizarea instrumentelor financiare în manieră integrată, prin pachete de servicii și finanțări incluzând:
▪ alocaţii financiare nerambursabile de mici dimensiuni  
▪ garanţii pentru creditele contractate în vederea realizării planurilor de afaceri  
▪ măsuri de sprijin pentru antreprenori (viitori antreprenori), constând în instruire, consiliere și mentorat domeniul antreprenoriatului și gestionarea afacerii, asistență în perioada de înființare a firmei etc.
 
 
 
Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi
 
Prioritatea de investiţii 3.1: Acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă  durată  și pentru persoanele cu  șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare  și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă;
Tipuri de acţiuni:
▪ Acordarea de consultanţă şi soluţii individuale de sprijin, cum ar fi acţiuni de orientare profesională  şi prealabile (re)inserţiei profesionale a persoanelor din grupurile dezavantajate vizate, pentru a stimula ocuparea forţei de muncă, în special pentru a beneficia de oportunităţile de angajare pe termen lung, apărute ca urmare a  modificărilor structurale de pe piaţa muncii;
▪ Evaluarea și certificarea competențelor dobândite în mediu informal și non-formal, ca modalitate de creștere a șanselor de ocupare;
▪ Scheme de formare profesională  personalizate, ca modalitate de atenuare a dezechilibrelor dintre cerere si oferta de muncă;
▪ Acordarea de subvenții angajatorilor, în vederea creării de noi locuri de muncă, a organizării de scheme de ucenicie și stagii;
▪ Stimularea mobilității forței de muncă  prin acordarea de prime de mobilitate (de instalare  și încadrare) pentru a facilita creșterea ocupării  și a contribui la reducerea disparităților regionale.
 
Prioritatea de investiţii 3.2: Activități independente, antreprenoriat  și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi  și a unor întreprinderi mici  și mijlocii inovatoare;
Tipuri de activităţi:
▪ Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea/ dezvoltarea afacerii nou înființate
▪ Furnizarea de servicii de consiliere/ consultanță  (ex. elaborare plan de afaceri, consultanță juridică, contabilitate, marketing, îmbunătățirea practicilor și dezvoltarea afacerilor etc.), formare profesională  antreprenorială  şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat)  
▪ Acțiuni de promovare a diversificării și conversiei către activitățile non-agricole, prin stimularea activităților independente  și a înființării de noi afaceri în zonele rurale (inclusiv prin acordarea de stimulente financiare, prin servicii de orientare profesională și consiliere pentru afaceri), ținând cont de potențialul de dezvoltare al regiunii/regiunilor  
▪ Promovarea dezvoltării  și creării de locuri de muncă  în comunitățile pescărești, costiere  și danubiene, pentru a adăuga valoare activităților  și produselor pescărești și/ sau diversificarea activităților către alte sectoare maritime (turism, valorificarea resurselor maritime si fluviale, precum și a celor aparținând platformei continentale și subsolului marin în general). 
 
Prioritatea de investiţii 3.3: Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă  în cadre formale, nonformale  și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă  și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite.
 
Acţiuni:  
▪ Forme inovatoare de organizare a muncii, promovarea sănătăţii şi a siguranţei la locul de muncă;                                                                                                
▪ Coaching pentru managementul firmelor pentru a se adapta cu succes la schimbările rapide ale mediului de afaceri;
▪ Outplacement (orientare în cariera, evaluarea carierei, întocmirea unui CV şi pregătirea pentru interviu, dezvoltarea de reţele, abilităţi de căutare de loc de muncă  vizând piaţa muncii) în contextul restructurării companiilor şi sectoarelor;                          
▪ Planificare strategica pe termen lung în companii, care anticipează schimbările;     
▪ Mecanisme de planificare prospectivă a ocupării forţei de muncă şi a competenţelor;   
▪ Network/ Reţea pentru competenţe / schimb de bune practici si programe comune de schimb de experienţă pentru angajaţi ai mai multor întreprinderi din acelaşi sector.
 
Prioritatea de investiţii 3.4:  Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor
Vor fi sprijinite:
▪ Dezvoltarea unei baze de date integrate la nivel național privind tinerii NEETs, pentru înregistrarea și monitorizarea situației acestora, cu evidențierea în funcție de situația lor, precum și pe zone de rezidență, conform cerințelor UE în acest sens.
▪ Dezvoltarea de instrumente, precum și derularea de activități de colectare, analiză și prognoză pentru a asigura o cunoaștere cât mai aprofundată a nevoilor în continuă  schimbare ale pieței muncii, pentru diferitele categorii de lucrători, precum și pentru alți actori ai pietei muncii;
▪ Dezvoltarea  și adaptarea acțiunilor de formare a personalului din instituțiile de ocupare a forței de muncă, pentru creșterea capacității acestora de a implementa intervențiile planificate, inclusiv prin schimb de bune practici/ învățare reciprocă  cu alte State Membre în vederea perfecționării  și adaptării practicii naționale privind furnizarea serviciilor specifice;
▪ Elaborarea, îmbunătățirea  și adaptarea    procedurilor de lucru, în vederea creșterii capacității instituțiilor care se ocupă  de forța de muncă  la nivel regional/local, inclusiv prin implementarea unor scheme si proceduri cu caracter „pilot";
▪ Acțiuni de colaborare cu partenerii sociali şi mediul de afaceri (cum ar fi crearea de parteneriate, dezvoltarea de platforme comune etc.) pentru creşterea ocupării forţei de muncă, precum şi a oportunităţilor profesionale şi a legăturilor cu piaţa muncii;
 
 
Prioritatea de investiţii 3.5: Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor  și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante
Utilizarea instrumentelor financiare în manieră integrată, prin pachete de servicii și finanțări incluzând:
▪ alocaţii financiare nerambursabile de mici dimensiuni  
▪ garanţii pentru creditele contractate în vederea realizării planurilor de afaceri  
▪ măsuri de sprijin pentru antreprenori (viitori antreprenori), constând în instruire, consiliere  și mentorat domeniul antreprenoriatului  și gestionarea afacerii, asistență în perioada de înființare a firmei etc.
 
 
 
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
 
Prioritatea de investiţii 4.1: Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii
Tipuri de acţiuni orientative:
▪ Acțiuni de sprijin pentru creşterea accesului  și participării la educaţie  şi formare de calitate şi reducerea părăsirii timpurii a școlii  prin acordarea unor pachete integrate, care să acopere costurile de transport şi masă, asigurarea materialelor educaţionale,   accesul la servicii medicale si sociale, etc.;
▪ Acordarea de stimulente financiare/subvenții persoanelor din cadrul comunităţilor defavorizate și grupurilor vulnerabile în vederea încurajării intrării sau menţinerii pe piaţa muncii, inclusiv pentru asigurarea tranziţiei de la sistemul de protecţie socială, precum  şi pentru încurajarea participării la formarea profesională  continuă  sau la programe  de ucenicie şi stagii,  însoțite de măsuri de acompaniere (inclusiv socială) adaptate grupului țintă și de alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare (de exemplu  premii, vouchere, inclusiv pentru transport,  îmbunătățirea calității spațiului de locuit și a condițiilor de igienă etc.)  
▪ Susţinerea antreprenoriatului  și ocupării pe cont propriu în cadrul comunităţii, inclusiv în randul persoanelor din grupurile vulnerabile  şi a creării de noi locuri de muncă prin utilizarea resurselor locale, prin acordarea de micro-granturi, etc.
▪ Sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție,  însoţită de crearea de locuri de muncă şi de utilizarea resurselor locale
▪ Proiecte (inclusiv proiecte pilot) care vizează  furnizarea de servicii într-un mod integrat la nivelul comunității, care pot include măsuri de ocupare și formare a forței de muncă, măsuri sociale, sănătate, educație, locuire etc..
▪ Proiecte integrate care cuprind realizarea de analize complexe la nivel de comunitate care să  evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane  și abilități, cererea locală /a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, identificarea de soluții viabile care să  urmărească incluziunea socială  a persoanelor /grupurilor/ comunităților vulnerabile /precum si implementarea  planurilor de acțiune subsecvente.
▪ Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum si de servicii comunitare integrate medicale și sociale furnizate la nivelul comunității (se poate avea în vedere acoperireacosturilor aferente funcţionării adecvate a acestora, inclusiv a cheltuielilor de personal), inclusiv prin aplicarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază (de ex. sistem de vouchere, utilizare forță de muncă locală)           
▪ Formarea personalului din cadrul serviciilor sociale si al serviciilor comunitare integrate, sociale si medicale.  
▪ Proiecte integrate (formare profesională și activități sociale/ furnizare servicii sociale/ reabilitare locuințe/ spații publice) care vizează  implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității/ grupurilor vulnerabile în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea    
▪ Acțiuni de facilitare  și mediere a relațiilor dintre diverșii actori relevanți la nivel local/regional pentru identificarea  și consolidarea de parteneriate, elaborare de strategii de dezvoltare a comunității  și de planuri de acțiune comunitară  pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă 
▪ Campanii de informare  şi conştientizare  şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii sociale  şi promovarea inițiativelor de voluntariat  și a incluziunii active, inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților  țintă pentru combaterea tuturor formelor de discriminare  şi promovarea egalităţii de
şanse.  
 
În vederea realizării celui de-al doilea  obiectiv specifi-  creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, vor fi susţinute din FSE:
Următoarele tipuri de acţiuni orientative:
▪ Proiecte integrate (servicii sociale/ medicale/ocupare/ de educaţie etc) care se adresează nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile.   
▪ Acordarea de stimulente financiare/subvenții persoanelor din cadrul comunităţilor defavorizate și grupurilor vulnerabile în vederea încurajării intrării sau menţinerii pe piaţa muncii, inclusiv pentru asigurarea tranziţiei de ieşire din sistemul de protecţie socială, precum  şi pentru încurajarea participării la formarea profesională  continuă sau la programe de ucenicie  şi stagii,    însoțite de măsuri de acompaniere (inclusiv socială) adaptate grupului  țintă  și de alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare (de exemplu premii, vouchere, inclusiv pentru transport, îmbunătățirea calității spațiului de locuit și a condițiilor de igienă etc.).      
▪ Campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru informare privind serviciile care pot fi accesate, precum şi de prevenţie;
▪ Campanii de informare  şi conştientizare  şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii sociale  şi promovarea inițiativelor    de voluntariat  și a incluziunii active, inclusiv prin valorificarea modelelor de succes din rândul comunităților  țintă pentru combaterea tuturor formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de şanse
 
Prioritatea de investiții 4.2: Promovarea antreprenoriatului social  și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă
Tipuri de acţiuni:
▪ Sprijin (ex. formare profesională, consiliere, consultanță  in domeniul antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității  și abilităților în diferite  domenii etc) pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale  și dezvoltarea celor existente, inclusiv acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor.
▪  Sprijin pentru măsurile de îmbătrânire activă, de ex. angajarea vârstnicilor prin întreprinderi sociale;
▪ Crearea  şi consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanţi de pe piaţa muncii, din sistemul de învăţământ, sau de asistenţă  medicală, de asistență  socială  sau din administraţia locală/centrală, în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii relevante, integrate şi de calitate, în special pentru grupurile vulnerabile;  
▪ Crearea unor reţele de sprijin  şi de cooperare, stabilirea de parteneriate, inclusiv pentru diseminarea de bune practici  și informații (inclusiv prin dezvoltarea unor platforme electronice de informații  și de schimburi pentru antreprenori sociali, incubatoare, investitori sociali și cei care lucrează cu aceștia), activităţi de consolidare;a capacităţii  şi transferul de know-how cu alte comunităţi  şi cu actorii relevanţi la nivel de ţară sau din alte state membre;
▪ Activităţi de consiliere, acompaniament  şi accesibilizare a persoanelor din grupurile vulnerabile în vederea desfăşurării activităţii în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie.
▪ Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună  cunoaștere a sectorului  și îmbunătățirea vizibilității economiei sociale/ inclusiv inițiative de promovare a mărcii sociale, și de conștientizare a formelor specifice de acțiune ale economiei sociale;  
▪ Promovarea achizițiilor sociale si achizițiilor verzi/ în contextul reformei comunitare aachizițiilor publice și contractelor, mai ales în cazul serviciilor sociale și de sănătate.  
 
Prioritatea de investiţii 4.3: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile  și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general
Tipuri de acţiuni:
▪ Consolidarea capacităţilor de colectare a datelor, analiză  şi prognoză, planificare strategică, etc., în domeniul asistenţei sociale, incluziunii sociale şi asistenţei medicale;  
▪ Activităţi de formare  şi consiliere pentru îmbunătăţirea nivelului de aptitudini  şi competenţe al personalului specializat din cadrul instituțiilor de asistență  socială, precum și al furnizorilor privați de servicii sociale care să conducă la oferirea de servicii de calitate la nivelul comunității pentru copii, persoane cu dizabilităţi, persoane cu probleme psihice și persoane în vârstă, etc. (în special în zonele mai puțin dezvoltate);
▪ Sprijin pentru înrolarea treptată  a unui număr de 2.000 de asistenţi medicali comunitari, cu prioritate în zonele rurale îndepărtate cu deficit de servicii primare de sănătate sau alte bariere legate de acces si/sau cu profil de morbiditate și mortalitate nefavorabil;
▪ Sprijin pentru angajarea sau reţinerea în sistemul de asistenţă socială  a personalului pentru serviciile sociale prin plata salariilor a aproximativ 7000 specialişti/an (ex. asistenţi sociali, îngrijitori la domiciliu).
▪ Activităţi de formare  şi consiliere pentru îmbunătăţirea nivelului de aptitudini  şi competenţe al personalului specializat de la nivelul furnizorilor de asistenţă medicală (se acordă prioritate personalului implicat în servicii de prevenire, personalului medical care se ocupă de principalele boli, precum boli coronariene, cancer, diabet, BPOC, bolirenale cornice, hepatită cronică, tuberculoza, HIV / SIDA etc.)                                           
▪ Oferirea unor programe de prevenire  şi depistare precoce (screening) pentru principalele boli (de exemplu: boli coronariene, cancer, diabet, BPOC, boli renale cronice, hepatită cronică, tuberculoza etc.), inclusiv prin măsuri de informare, educare, conştientizare a populaţiei;
▪ Formare privind sistemul e-asistenţă  socială  şi e-sănătate, serviciile electronice  şi instrumentele concepute în domeniul asistenţei sociale şi al asistenţei medicale care să contribuie la monitorizarea adecvată  a serviciilor oferite in teritoriu si, implicit, a performanţelor generale ale programelor și proiectelor derulate.   
▪ Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a nevoilor de servicii sociale la nivel local (inclusiv existența unor liste de așteptare în format electronic).  
▪ Dezvoltarea mecanismului de identificare a nevoilor individuale persoanelor vulnerabile cu nevoi speciale (persoane singure în situație de dependență)  și măsuri/proceduri de intervenție dezvoltate la nivel național.
▪ Elaborarea instrumentelor standard de intervenţie integrată  (scheme de parcurs/de intervenţie pentru beneficiarii de servicii integrate  / sociale, medicale, de ocupare, de educaţie, de locuire etc  /  la nivel comunitar, in vederea incluziunii sociale, obligaţia realizării echipei interdisciplinare şi interinstituţionale)
 
În vederea realizării celui de-al doilea obiectiv specific- creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii, vor fi susţinute din FSE
Următoarele tipuri de acţiuni:
▪ Sprijin (inclusiv prin suportarea costurilor aferente personalului care prestează aceste servicii şi a costurilor asociate funcţionării centrelor/ serviciilor nou înfiinţate (ex. Costul chiriei, dotări, alte costuri operaţionale esenţiale etc.) pentru dezvoltarea serviciilor sociale, inclusiv în vederea tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii (ex. locuințe protejate, locuinţe sociale, apartamente de tip familial, case de tip familial, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de îngrijire de zi, servicii comunitare de sănătate și asistență socială integrate, centre de tip respiro, etc.
▪ Formarea personalului la nivelul serviciilor sociale, inclusiv de la nivel comunitar (asistenți sociali, asistenţi medicali comunitari, mediatori pentru romi, mediatori școlari, mediatori sanitari, lucrători sociali, psihologi, medici de familie, etc.); formarea unor echipe interdisciplinare de specialişti concentrate pe nevoile comunităţii;
▪ Finanțarea unor scheme pilot de tip global grant, prin care să fie încurajate abordări inovative în furnizarea serviciilor sociale;
▪ Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate sociale si de sănătate (se poate avea în vedere acoperirea costurilor aferente funcţionării adecvate a acestora, inclusiv a cheltuielilor de personal)
 
Axa Prioritară  5: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunității
 
Prioritatea de investiţii 5.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii  
Tipuri de acţiuni:
▪ Sprijin pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală 
 
▪ Proiecte integrate (infrastructură  plus măsuri de tip FSE) pentru reducerea sărăciei  şi combaterea excluziunii sociale în comunităţile defavorizate, inclusiv:
 
 
Axa Prioritară 6: Educaţie şi competenţe
 
Prioritatea de investiţii 6.1:  Reducerea  și prevenirea abandonului  școlar timpuriu  și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar  și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale  și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Activităţi în domeniul EICP:
▪ Dezvoltarea unui cadru instituţional coerent pentru educaţia  şi îngrijirea copiilor antepreşcolari;
▪ Elaborarea  şi implementarea unor mecanisme de asistenţă  (stimulente financiare, facilitarea transportului sau acoperirea cheltuielilor asociate, mentorat al părinţilor, dezvoltarea și utilizarea de noi materiale de învăţare, inclusiv prin încurajarea utilizării TIC etc.) în vederea extinderii accesului şi participării la educaţia timpurie, în special pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile  și comunităților dezavantajate, cu accent pe populația roma;
▪ Sprijin pentru înfiinţarea  şi funcţionarea de noi creşe, inclusiv în zonele rurale şi defavorizate;
▪ Încurajarea înscrierii personalului didactic în educația EICP, în zonele rurale/ dezavantajate pentru a asigura disponibilitatea acestor servicii  și în aceste zone (inclusiv stimulente financiare, scheme de mobilitate);
▪ Încurajarea și Implicarea ONG-urilor/partenerilor sociali pentru a extinde şi dezvolta EICP inclusiv în zonele și pentru comunitățile defavorizate.
 
Activități care vizează  îmbunătăţirea accesului  şi participării la învăţământul primar  şi secundar
 
Activităţi care vizează prevenirea părăsirii timpurii a şcolii (PTS):
 
Activităţi care vizează reducerea PTS (măsuri de intervenţie şi  compensatorii):
 
Activităţi care vizează îmbunătăţirea educaţiei obligatorii la nivel de sistem:
 
Activitate transversală:
▪ Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar    în vederea furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea  și reducerea timpurie a părăsirii  școlii, a utilizării noilor metode de predare  şi noilor conținuturi centrate pe nevoile elevilor, în special care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile/ din comunitățile dezavantajate, cu accent pe populația roma.
 
 
Prioritatea de investiţii 6.2: Imbunătățirea calității  și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate
 
Acţiuni pentru extinderea accesului şi participării la învăţământul terţiar:
▪ Instituirea unui mecanism de sprijin care să  cuprindă  acordarea de stimulentefinanciare (inclusiv burse)  şi pachete de măsuri de asistenţă  condiționate de absolvirea studiilor terțiare/ocuparea unui loc de muncă, în vederea creşterii numărului de cursanţi  şi de absolvenți din învăţământul terţiar, în special cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația roma, rural  și cursanți netradiționali (pentru toate tipurile de studii de nivel terţiar: învățământ post-liceal, de licenţă şi de masterat, studii doctorale şi post-doctorale);
▪ Sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu elevi, studenți și personal didactic.
 
Acţiuni pentru creşterea calităţii şi utilităţii studiilor terţiare:
 
Acţiuni de creştere a ratei de ocupare în rândul participanţilor din învăţământul terțiar:
 
Acțiune transversală:
▪ Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul superior și terțiar non-universitar în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne  şi flexibile, inclusiv programe de schimb de experienţă şi diseminarea de bune practici.
 
Prioritatea de investiţii 6.3: Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă  în cadre formale, non-formale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor  și a aptitudinilor forței de muncă  și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite.
 
Activităţi pentru creșterea accesului și participării la programele de ÎPV  
▪ Instituirea unui sistem de sprijin  și măsuri de acompaniere în vederea creșterii participării la programele ÎPV, în special pentru persoanele aparținând categoriilor și provenind din zone dezavantajate, cu accent asupra acelora necalificați, cu un nivel scăzut de educație și formare profesională sau care provin din mediul rural;  
▪ Dezvoltarea și furnizarea de programe de învățare la locul de muncă;
▪ Dezvoltarea şi furnizarea  de servicii de consiliere pentru beneficiarii de servicii ÎPV în legătură directă cu procesele de validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, dezvoltarea carierei şi căutarea de noi oportunităţi pentru locuri de muncă.
▪ Organizarea de campanii/acțiuni de informare  și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de ÎPV
▪ Acțiuni de consiliere  și tutorat pentru elevii de vârstă  gimnazială  și pentru părinți, pentru încurajarea participării la programele de formare profesională inițială,
▪ Dezvoltarea  şi furnizarea de oportunităţi flexibile de ÎPV cum ar fi programele care vizează îmbunătățirea abilităţilor de bază şi transversale atât profesionale, cât şi non-profesionale, în special pentru acei adulţi peste 25 de ani care au părăsit timpuriu şcoala, cu un nivel scăzut de educaţie şi calificare (facilităţi de instruire, programe pe o bază modulară, sistem de acumulare de credite, posibilitatea de a intra în program în momente diferite  şi nu numai la începutul acestuia, adaptarea criteriilor de eligibilitate pentru astfel de programe pentru a permite accesul unui număr /categorii cât mai largi de persoane, utilizarea de noi tehnologii pentru creşterea accesului la materialele de instruire etc.).
 
Activităţi pentru creşterea calităţii  şi relevanţei sistemului de învăţare pe tot parcursul vieţii (ÎPV):
▪ Dezvoltarea  și implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de formare profesională pe termen scurt, mediu și lung;
▪ Revizuirea calificărilor  și curricula, precum  și elaborarea de calificări noi (cu accent asupra sectoarelor economice prioritare, identificate în cadrul Strategiei Naționale pentru Competitivitate), flexibilizarea parcursurilor de învățare
▪ Crearea  și generalizarea mecanismelor de recunoaștere a rezultatelor tuturor formelor de învățare, respectiv recunoașterea  și validarea competențelor  și calificărilor dobândite în context formal, non-formal  și informal, pentru întreg sistemul de formare profesională (IVET și CVET)
▪ Sprijin pentru crearea  și operaționalizarea unui mecanism de certificare a competențelor și calificărilor (costuri de funcționare a centrelor, costuri salariale, costuri de certificare etc.)
▪ Elaborarea și implementarea unui sistem de asigurare a calității la nivel de sistem de CVT și pentru programele de învățare la locul de muncă,  
▪ Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare a tranziției de la educație și formare profesională  la piața muncii (sistem de urmărire a traseului socio-profesional absolvenților);
▪ Dezvoltarea unui cadru instituţional coerent pentru funcționarea centrelor comunitare de învățare permanentă.
 
Activităţi pentru consolidarea capacității furnizorilor de educație  și formare pentru a dezvolta  și implementa programe de calitate, relevante pentru piața muncii, precum  și a furnizorilor de ÎPV:
▪ Consolidarea capacității instituționale a furnizorilor de IVET și CVET de a dezvolta și implementa:
▪ Dezvoltarea centrelor regionale de formare profesională, mai ales pentru calificări din sectoare de creştere identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate.
▪ Dezvoltarea centrelor comunitare de învățare premanentă, vizând în special mediul rural și comunitățile dezavantajate.
▪ Sprijin pentru dezvoltarea si implementarea de programe în sistem partenerial între furnizorii de formare profesională inițială și continuă si angajatori pentru organizarea și desfășurarea componentei de învățare la locul de muncă (organizarea de stagii in întreprinderi pentru profesori, elaborare plan de acțiune, dezvoltare materiale de învățare pentru elevi, dezvoltare curriculum local, furnizare competente antreprenoriale.
 
Prioritatea de investiţii 6.4: Sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie;
 
 
Axa Prioritară 7: Asistenţă tehnică
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
PO CAPITAL UMAN 2014-2020