Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Anunt Home » POCA (Program Operational Capacitate Administrativa) 2014-2020

POCA(Program Operational Capacitate Administrativa) 2014-2020

versiune iulie 2014
Axa Prioritară 1 - Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative și judiciare
 
Valoare alocată275,63 mil euro FSE
 
Beneficiari în cadrul acestei axe prioritare vor fi: autorități ale administrației publice centrale și locale; autorități administrative autonome; SGG/Cancelaria Primului Ministru; structurile asociative ale autorităților administrației publice locale; asociațiile de dezvoltare intercomunitară; mediul academic; instituții din sistemul judiciar; organizațiile non-guvernamentale; partenerii sociali.
 
Prioritate de investiții 1.1 - Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice în vederea realizării de reforme, a unei mai bune reglementări și a bunei guvernanțe.

Obiectiv specific 1.1 - ” Dezvoltarea planificării strategice, a bugetării pe programe și a practicilor de coordonare/cooperare/consultare în administrația publică centrală”:
Tipuri de actiuni:
▪ Utilizarea evaluărilor de impact și a evaluărilor sistematice în scopul creşterii calităţii reglementărilor și fundamentării documentelor de politici publice;
▪ Sprijinirea elaborării, implementării, monitorizării și evaluării politicilor și strategiilor la nivel central, inclusiv bugetarea pe programe;
▪ Dezvoltarea de instrumente privind îmbunătățirea alocărilor de competențe la nivelul autorităților și instituțiilor publice;
▪ Dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare, cooperare și consultare între actorii relevanţi pe domenii specifice de competenţă pentru îmbunătățirea procesului decizional la nivel central (inclusiv soluții IT);
▪ Dezvoltarea de mecanisme pentru eficientizarea alocării resurselor de la bugetul de stat către bugetele locale, a cheltuielilor publice și de stimulare a colectării taxelor și impozitelor locale (gestiunea execuţiei bugetare, corelarea planificării strategice cu resursele financiare etc.);
▪ Identificarea serviciilor publice care pot fi furnizate într-un mod integrat, fie la nivel desector (inclusiv servicii oferite pe paliere administrative diferite), fie la nivelul aceluiași palier administrativ;
▪ Simplificarea procedurilor pentru reducerea poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri- dezvoltarea de ghiduri şi metodologii sectoriale cu privire la simplificarea proceselor și procedurilor administrative, realizarea de analize și implementarea de măsuri și planuri de simplificare;
▪ Elaborarea / actualizarea standardelor de cost și de calitate pentru serviciile publicefurnizate la nivelul administrației publice;
Dezvoltarea și implementarea unei metodologii-cadru pentru monitorizarea și evaluarea integrată a performanței în furnizarea serviciilor publice;
Dezvoltarea și implementarea de sisteme și instrumente de management (ex. managementul calității, al performanței, managementul riscurilor);
Consolidarea cadrului dialogului social;
Creșterea capacității partenerilor sociali, ONG-urilor de a interacționa cu administrația publică în vederea susținerii și promovării reformei administrației;
Identificarea și promovarea bunelor practici - schimburi de experiență/networking-ul cu autorități/ instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale;
Dezvoltarea cooperării transnaționale și colaborare cu statele membre Statele membre și instituțiile UE;
Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme de interes (ex. politici publice, planificarea strategică, programarea bugetară, evaluarea impactului și monitorizare, control managerial intern, managementul performanței), care să ofere un cadru de lucru în care investiția în oameni să fie una reală,
 
 
Obiectiv specific 1.2 - Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente moderne de management al resurselor umane”:
Tipuri de actiuni:
▪  Sprijinirea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii reglementării şi dezvoltarea unui cadru legal cuprinzător, coerent şi corelat în domeniul managementului resurselor umane din administraţia publică;
▪ Dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și coordonare a politicilor de resurse umane din administrația publică în vederea asigurării unei abordări unitare;
▪ Susținerea măsurilor pentru revizuirea politicilor motivaționale, perspectiva oportunității de carieră;
▪ Identificarea şi/sau crearea de metode inovative de asigurare a managementului resurselor umane la nivel de instituţii şi sectoare de activitate, precum și pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice;
▪ Elaborarea și implementarea unor standarde ocupaționale/cadre de competență (ex. clarificarea atribuțiilor și responsabilităților pe fiecare funcție/grad profesionale) pentru dezvoltarea unui management previzional al competențelor;
▪ Dezvoltarea de instrumente suport pentru instituţiile publice în elaborarea şi implementarea strategiilor proprii de resurse umane și adaptării și dezvoltării competențelor compartimentelor de resurse umane din autoritățile și instituțiile publice;
▪ Sprijinirea măsurilor de simplificare și creștere a transparenței proceselor de recrutare, selecţie, evaluare, formare, perfecţionare, evidenţă în sistemul administraţiei publice;
▪ Redefinirea sistemului de formare profesională (cadru strategic, normativ, metodologic și instituțional) şi dezvoltare de competenţe pentru administraţia publică;
▪ Sprijinirea măsurilor pentru asigurarea managementului resurselor umane în administrația publică prin utilizarea TIC;

 
Obiectiv specific 1.3 -”Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar”:
Tipuri de actiuni:
▪ Dezvoltarea/realizarea de analize/ evaluări/ strategii/ instrumente/ mecanisme/ proceduri etc. pentru consolidarea instituțională și întărirea managementului strategic la nivelul instituțiilor din cadrul sistemului de justiție;
▪Formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar pentru eficientizarea managementului instituțiilor acestuia (mai sus menţionate).
▪ Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a aplicațiilor informatice în contextul consolidării capacității instituționale a instituțiilor mai sus menționate;
▪ Formarea profesională în domeniul IT a personalului IT/ utilizatorilor aplicațiilor IT/ personalului de la nivelul sistemului judiciar;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar eficace și transparente
 
 
Valoare alocată -  255,63 mil euro FSE
Beneficiari în cadrul acestei axe prioritare vor fi: autorități și instituții publice centrale și locale, autorități administrative autonome, Serviciile Camerei Deputaților și ale Senatului; asociațiile de dezvoltare intercomunitară; instituții din sistemul judiciar; structurile asociative ale autorităților administrației publice locale; mediul academic, parteneri sociali și organizații nonguvernamentale.
 
Prioritate de investiții 2.1 - Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice în vederea realizării de reforme, a unei mai bune reglementări și a bunei guvernanțe
 
Obiectiv specific 2.1 -”Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetățeni  și mediul de afaceri”:
Tipuri de actiuni:
▪ Revizuirea proceselor și a procedurilor de lucru interne utilizate pentru reducerea timpilor de furnizare a serviciilor publice;
▪ Sprijin pentru introducerea / extinderea utilizării de instrumente de fundamentare a deciziei la nivel local: planificare strategică, evaluarea implicațiilor financiare ale deciziilor, managementul calității, managementul riscurilor, managementul performanței, etc.
▪ Implementarea de mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice și de stimulare a colectării taxelor și impozitelor locale (mecanisme eficiente de gestiune a execuţiei bugetare, corelarea planificării strategice cu resursele financiare etc.);
▪ Consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice locale de a implementa politicile și strategiile elaborate la nivel sectorial/național;
▪ Consolidarea capacității de reglementare a autorităților și instituțiilor publice locale;
▪ Consolidarea și implementarea de mecanisme de coordonare, colaborare și consultare între actorii relevanţi pe domenii specifice de competenţă/activitate pentru susținerea dezvoltării la nivel local;
▪ Susținerea măsurilor de implementare a sistemelor de ghișeu unic (one-stop-shop);
▪ Susținerea implementării la nivel local a procedurilor administrative simplificate pentru cetățean și mediul de afaceri;
▪ Sprijin pentru dezvoltarea, introducerea și utilizarea instrumentelor TIC (sisteme IT –dezvoltarea de software și baze de date) în furnizarea serviciilor publice;
▪ Sprijinirea măsurilor pentru implementarea standardelor de cost și de calitate pentru serviciile publice furnizate la nivel local;
▪ Identificarea şi promovarea bunelor practici în ceea ce priveşte gestionarea serviciilor
publice - schimburi de experiență/networking-ul cu autorități/ instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale;
▪ Consolidarea cadrului dialogului social;
▪ Creșterea capacității partenerilor sociali și ONG-urilor de a interacționa cu administrația publică în vederea susținerii dezvoltării la nivel local
▪ Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale, pe teme specifice de interes, care să ofere un cadru de lucru în care investiția în oameni să fie una reală,;
 
 
Obiectiv specific 2.2 -” Creșterea transparenței, integrității și responsabilității la nivelul autorităților și instituțiilor publice
Tipuri de actiuni:
▪Sprijin pentru îmbunătățirea cadrului legal și operațional care reglementează regimul incompatibilităților, conflictul de interese și a normelor deontologice pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice;
▪ Crearea de mecanisme suport pentru facilitarea aplicării cadrului legal în domeniu;
▪ Sprijinirea consolidării integrității în administrația publică prin analize bazate pe risc și programe de prevenire adaptate;
▪ Dezvoltarea şi derularea de cursuri de formare în domeniul eticii şi integrităţii, adresate, în special, personalului autorităţilor şi instituţiilor publice;
▪ Dezvoltarea de instrumente în vederea creşterii asumării responsabilităţii la nivelul instituţiilor publice și creșterea transparenței privind atât obligațiile și drepturile instituțiilor publice, cât și drepturile și obligațiile beneficiarilor (ex. dezvoltarea de carte ale diverselor servicii publice, ghiduri pentru beneficiarii serviciilor publice, campanii de informare și promovare);
▪ Dezvoltarea și implementarea de măsuri privind reducerea corupției (ex. organizarea de campanii de educaţie publică, realizarea de sondaje privind percepţia publică în materie de corupţie, analize, studii etc.);
▪ Elaborarea și adoptarea de noi instrumente și metodologii, precum și diseminarea celor mai bune practici cu privire problemele și / sau posibile soluții pentru combaterea corupției, prevenirea conflictelor de interese și abuz în serviciu;
▪ Creșterea nivelului educației anticorupție pentru angajații tuturor autorităților și instituțiilor publice, implementarea eficientă a măsurilor preventive anticorupție;
▪ Creșterea nivelului educației anticorupție pentru angajații tuturor autorităților și instituțiilor publice, implementarea eficientă a măsurilor preventive anticorupție reglementate în legislația națională;
▪ Îmbunătățirea strategiilor de comunicare în domeniul anticorupție, cu accent pe relațiile publice și interacțiunea cu media, organizarea de campanii de educație publică, realizarea de sondaje privind percepția publică în materie de anticorupție, analize, studii etc.
▪ Îmbunătățirea capacității sistemului național anti-corupție și a mecanismelor independente de monitorizare și evaluare.
 
Obiectiv specific 2.3 - ”Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia”
Tipuri de actiuni:
▪  Formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar
▪  Elaborarea de ghiduri, manuale, instrumente IT de formare, diverse materiale documentare etc.;
▪  Dezvoltarea unui sistem pentru o mai bună identificare a nevoilor de formare şi o mai bună calitate a formării furnizate personalului de la nivelul sistemului judiciar.
▪ Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a aplicațiilor informatice în contextul creșterii calității și a accesibilității la serviciile furnizate în cadrul sistemului judiciar
▪ Continuarea dezvoltării şi consolidării registrului comerţului/buletinului procedurilor de insolvenţă prin elaborarea şi realizarea de manuale şi sisteme/instrumente IT;
▪ Organizarea de campanii de informare, educație juridică și conștientizare a justițiabililor, elaborarea de ghiduri/materiale informative cu privire la prevederile noilor coduri, etc,;
▪ Îmbunătățirea sistemului de asistență juridică prin dezvoltarea și aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenței juridice și de evaluare a calității asistenței;
▪ Promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor;
▪ Promovarea și implementarea de măsuri anti-corupție și a standardelor profesionale de etică și integritate;
▪ Sprijinirea consolidării integrității și a transparenței în sistemul judiciar prin analize bazate pe risc și programe de prevenire adaptate;
 
 
 
 
 
Axa Prioritară 3 – Asistență tehnică
 
Valoare alocată - 22,13 mil euro FSE
 
Potențiali beneficiari: Autoritatea de management PO CA
 
Obiectiv specific: Sprijin pentru implementarea eficientă și transparentă a PO CA 2014 - 2020
Acţiuni majore:
▪ Sprijin pentru implementarea și managementul general al PO CA;
▪ Sprijin pentru procesul de evaluare și selecție a proiectelor;
▪ Formarea/perfecționarea personalului din cadrul AM, precum și din structurile suport din cadrul MDRAP, încurajarea și susținerea schimbului de experiență și networking pe probleme specifice;
▪ Asigurarea activităților de publicitate, informare, comunicare specifice POCA, prin realizarea de materiale informative și publicitare, organizarea de conferințe, evenimente, reuniuni, prezentări, caravane, etc.;
▪ Sprijin pentru creșterea capacității membrilor din Comitetul de Monitorizare (reuniuni, prezentări, seminarii, formare, mese rotunde, etc);
▪ Realizarea de analize, studii, evaluări care pot contribui la gestiunea eficientă a fondurilor alocate PO CA;
▪ Asigurarea suportului necesar pentru organizarea și derularea Comitetelor de Monitorizare ale AM PO DCA;
▪ Sprijin acordat beneficiarilor PO CA pentru elaborarea şi implementarea unor proiecte de succes şi de bună calitate în cadrul PO CA;
▪ Stabilirea unui sistem eficient de schimb informațional cu beneficiarii sau alte părți interesate;
▪ Sprijinirea măsurilor pentru pregătirea următorului exercițiu de programare.
 
 
 
 
Sume alocate POCA 2014-2020:
▪  553,191,489.00 din FSE (Fondul Social European);
▪ 106,348,908.00 cofinantare nationala
 
Total: 659,540,397.00 euro
 
 
AUTORITĂTI șI ORGANISME RELEVANTE:
 
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Autoritatea de certificare, dacă este cazul: Autoritatea de certificare și plată (din cadrul Ministerului Finanțelor Publice)
Autoritatea de audit: Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit
Organism către care Comisia va efectua plăti:: Autoritatea de certificare și plată (din cadrul Ministerului Finanțelor Publice) 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
POCA (Program Operational Capacitate Administrativa) 2014-2020