Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Audit Intern

CARTA AUDITULUI INTERN ÎN
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 
 
ANEXA 2
La Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate naţionala, ministrul afacerilor interne nr.18/25.02.2015
 
    CAP. I
    Dispoziţii generale
 
    1.1. Carta auditului intern se elaborează de către Direcţia Audit Public Intern (D.A.P.I.) în conformitate cu prevederile <LLNK 12002   672 11 202  18 40>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin <LLNK 12013  1086 20 301   0 34>Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013, Normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern în M.A.I., Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin <LLNK 12004   252 50AZ01   0 51>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 şi Standardele internaţionale de audit intern.
    1.2. Carta auditului intern reprezintă documentul oficial care prezintă misiunea, competenţa şi responsabilităţile auditului public intern în M.A.I.
    1.3. Carta auditului intern stabileşte scopul şi sfera de activitate a auditului intern, prezintă poziţia D.A.P.I. în cadrul M.A.I., a compartimentelor de audit public intern în entităţile aflate în subordinea M.A.I. în cadrul cărora acestea funcţionează (denumite în continuare compartimente de audit public intern) şi a Comitetului de audit intern, prezintă drepturile şi obligaţiile auditorilor care activează în cadrul structurilor de audit public intern, autorizează accesul la datele, informaţiile şi alte bunuri fizice aparţinând acestora, care sunt necesare pentru realizarea activităţii de audit public intern.
    1.4. Carta auditului intern informează despre obiectivele, tipurile de audit şi metodologia de audit intern, stabileşte sistemul de relaţii între auditorul intern, entitatea publică/structura auditată, auditorii externi şi prezintă regulile de conduită etică.
 
    CAP. II
    Misiunea şi obiectivele Direcţiei Audit Public Intern/compartimentelor de audit public intern/Comitetului de audit intern
 
    2.1. Misiunea D.A.P.I./compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I. este de a acorda consultanţă şi asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.
    2.1.1. D.A.P.I./compartimentele de audit public intern asistă conducerea entităţilor publice/structurilor auditate, aflate în zona de responsabilitate, în realizarea obiectivelor şi furnizează evaluări obiective şi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea activităţilor şi operaţiunilor acestora.
    2.1.2. Obiectivele D.A.P.I./compartimentelor de audit public intern trebuie stabilite astfel încât să sprijine entităţile publice/structurile audiate aflate în zona de responsabilitate în următoarele direcţii:
    a) asigurarea bunei administrări a fondurilor publice şi păstrarea patrimoniului;
    b) respectarea conformităţii;
    c) asigurarea unor sisteme contabile şi informatice fiabile;
    d) îmbunătăţirea managementului riscului, a controlului şi a guvernanţei;
    e) îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţiilor.
    2.1.3. Obiectivul general al auditului public intern vizează, în principal, îmbunătăţirea managementului entităţilor publice/structurilor auditate, aflate în zona de responsabilitate, prin furnizarea de:
    a) activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, planificate şi/sau ad-hoc, efectuate cu scopul de a furniza entităţilor publice/structurilor, aflate în zona de responsabilitate, o evaluare independentă şi obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă;
    b) activităţi de consiliere, planificate şi/sau ad-hoc, menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de guvernanţă din cadrul entităţilor publice/structurilor din cadrul M.A.I. aflate în zona de responsabilitate;
    c) activităţi de urmărire a modului de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern, planificate şi/sau ad-hoc, care au ca obiectiv oferirea de asigurări cu privire la faptul că recomandările au fost implementate eficace şi întocmai la termene stabilite, cât şi evaluare consecinţelor în cazul neaplicării acestora;
    d) activităţi de evaluare a activităţii de audit public intern realizate de către D.A.P.I., planificate şi/sau ad-hoc, care reprezintă o apreciere pe baze analitice, a funcţiei de audit intern organizate şi desfăşurate în cadrul structurilor de audit D.A.P.I./entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I. în cadrul cărora sunt organizate şi funcţionează compartimente de audit public intern.
    2.1.4. Serviciile de asigurare furnizate de D.A.P.I./compartimentele de audit public intern acoperă:
    a) auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile;
    b) auditul performanţei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice/structurilor din cadrul M.A.I. aflate în zona de responsabilitate sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
    c) auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora.
    2.1.5. Serviciile de consiliere furnizate de D.A.P.I./compartimentele de audit public intern acoperă:
    a) furnizarea de consultanţă privind dezvoltarea de noi programe, sisteme şi procese şi/sau efectuarea de schimbări semnificative în programele şi procesele existente, inclusiv proiectarea de strategii de control corespunzătoare;
    b) acordarea de asistenţă privind obţinerea de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului responsabil cu implementarea acestora;
    c) furnizarea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminarii.
    2.1.6. Serviciile de evaluare furnizate de D.A.P.I. acoperă activităţi în sfera verificării aplicării şi respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorilor interni şi care se realizează prin:
    a) misiuni de evaluare internă realizate de către structura metodologică D.A.P.I. cu privire la activitatea de audit public intern desfăşurată la nivelul structurilor de audit ale D.A.P.I.;
    b) misiuni de evaluare externă, realizate de către structura de audit desemnată din cadrul D.A.P.I., asupra activităţii de audit public intern organizată şi desfăşurată la entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I. în cadrul cărora sunt organizate şi funcţionează compartimente de audit public intern.
    2.1.7. Serviciile de urmărire a modului de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern furnizate de către D.A.P.I./compartimentele de audit public intern se realizează prin analiza raportărilor efectuate de către entităţile publice/structurile auditate aflate în zona de responsabilitate şi prin derularea de misiuni privind urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în misiunile anterioare.
 
    2.2. Misiunea C.A.I. este de a defini strategia şi a sprijini activitatea D.A.P.I., de a urmări să asigure independenţa şi funcţionarea eficientă a activităţii de audit intern, precum şi menţinerea unei comunicări deschise cu conducerea D.A.P.I. şi cu conducerea M.A.I.
    2.2.1. Obiectivul general al C.A.I. este creşterea eficienţei activităţii de audit public intern a D.A.P.I. şi aplicarea unei strategii unitare în acest domeniu.
 
    CAP. III
    Sfera de activitate a auditului public intern
 
    3.1. Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice/structurilor, aflate în zona de responsabilitate, pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control intern/managerial.
    3.2. D.A.P.I./compartimentele de audit public intern trebuie să auditeze, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entităţile publice/ structurile auditate, aflate în zona de responsabilitate, din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fonduri comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
    e) constituirea veniturilor publice;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice.
 
    3.2. D.A.P.I. trebuie să evalueze, cel puţin o dată la 5 ani, activitatea de audit public intern desfăşurată de:
    3.2.1. Structurile proprii de audit, privind următoarele aspecte:
    a) competenţa şi conştiinţa profesională a auditorilor interni;
    b) respectarea normelor specifice proprii în desfăşurarea misiunilor de audit public intern;
    c) comunicarea rezultatelor misiunilor de audit public intern.
    3.2.2. Compartimentele de audit public intern privind următoarele aspecte:
    a) misiunea, competenţele şi responsabilităţile compartimentelor de audit public intern;
    b) independenţa compartimentelor de audit public intern evaluate;
    c) competenţa şi conştiinţa profesională a auditorilor interni;
    d) managementul activităţii de audit public intern;
    e) natura activităţii de audit public intern;
    f) programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern;
    g) respectarea normelor specifice proprii în desfăşurarea misiunilor de audit public intern;
    h) comunicarea rezultatelor misiunilor de audit public intern.
    3.3. Sfera de activitate a C.A.I. cuprinde aspecte legate de independenţa şi eficienţa activităţii D.A.P.I., respectiv menţinerea unei comunicări deschise cu D.A.P.I. şi cu conducerea M.A.I.
 
    CAP. IV
    Competenţa D.A.P.I./compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I.
 
    4.1. Competenţa Direcţiei Audit Public Intern
    4.1.1. Statutul/independenţa D.A.P.I.
    4.1.1.1. D.A.P.I. este organizată distinct în subordinea directă a ministrului afacerilor interne.
    4.1.1.2. Directorul D.A.P.I. este numit/destituit de către ministrul afacerilor interne, cu avizul U.C.A.A.P.I.
    4.1.1.3. Directorul D.A.P.I participă la şedinţele Comitetului de audit intern, în calitate de membru. şi în măsura în care se solicită acest lucru, la reuniunile conducerii M.A.I sau ale oricărei alte comisii, consiliu sau comitet din cadrul M.A.I., cu atribuţii în domeniul guvernanţei entităţii, managementului riscului sau controlului.
    4.1.1.4. Comitetul de audit intern se constituie la nivelul M.A.I., pe lângă D.A.P.I., în conformitate cu prevederile Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern, aprobate prin <LLNK 12014   554 20 301   0 17>H.G. nr. 554/2014.
    4.1.2. Atribuţiile D.A.P.I.
    4.1.2.1. Prin atribuţiile sale, D.A.P.I. nu trebuie să fie implicată în elaborarea procedurilor de control intern.
    4.1.2.2. Atribuţiile D.A.P.I. sunt definite în conformitate cu atribuţiile stabilite în cadrul de reglementare, respectiv:
    4.1.2.2.1. Atribuţiile structurilor de audit din aparatul central al D.A.P.I.
    a) elaborează/actualizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice M.A.I., avizate de către U.C.A.A.P.I.;
    b) elaborează/actualizează carta auditului intern în M.A.I., pe care o supune avizării C.A.I. şi U.C.A.A.P.I.;
    c) elaborează/actualizează, după caz, ghiduri procedurale şi metodologii de lucru bazate pe standarde internaţionale şi buna practică, cu aprobarea directorului D.A.P.I., în vederea abordării într-un mod unitar a misiunilor de audit public intern în M.A.I.;
    d) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern la structurile de audit şi compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I.;
    e) asigură prin structura metodologică îndrumarea metodologică a structurilor de audit;
    f) coordonează sub aspect metodologic şi de specialitate compartimentele de audit public intern;
    g) elaborează planul anual şi multianual de audit public intern.
    h) elaborează şi pune în aplicare Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern;
    i) efectuează activităţi de audit public intern, planificate şi/sau ad-hoc, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control intern ale entităţilor publice/structurilor M.A.I. aflate în aria de competenţă sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    j) cooperează cu alte organisme naţionale şi internaţionale în domeniul auditului public intern, în baza acordurilor de cooperare avizate de C.A.I si aprobate de ministrul afacerilor interne;
    k) asigură, prin structura de audit desemnată, supervizarea documentelor de audit de raportare a rezultatelor misiunii de audit public intern (F.I.A.P., F.C.R.I., P.R.A.P.I. şi R.A.P.I.) în cazul compartimentelor de audit public intern în cadrul cărora nu se poate asigura activitatea de supervizare;
    l) informează U.C.A.A.P.I., cu aprobarea ministrului afacerilor interne, despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice/structurii M.A.I. auditate, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora prin transmiterea de sinteze, însoţite de documentaţia relevantă, în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului în care s-a finalizat misiunea de audit public intern;
    m) raportează după finalizarea fiecărei etape a planului anual de audit, atât conducerii M.A.I. cât şi la U.C.A.A.P.I., la solicitarea acesteia, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
    n) supune analizei C.A.I. în vederea emiterii unei opinii asupra recomandărilor formulate de auditorii interni din cadrul D.A.P.I., inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de către ministrul afacerilor interne;
    o) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern din M.A.I., care prezintă modul de realizare a obiectivelor D.A.P.I., ale compartimentelor de audit public intern şi C.A.I.;
    p) raportează ministrului afacerilor interne iregularităţile sau posibilele prejudicii semnificative identificate în realizarea misiunilor de audit public intern urmând ca în baza aprobării acestuia să informeze şi structura de control abilitată care are obligaţia de a dispune măsuri în consecinţă;
    q) asigură, prin structura metodologică, monitorizarea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern de către auditorii interni în baza informărilor comunicate de structurile de audit;
    r) structurile de audit din aparatul central raportează, lunar, structurii metodologice stadiul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern;
    s) informează, pe baza datelor centralizate de la structurile de audit şi de la compartimentele de audit public intern, ministrul afacerilor interne despre recomandările neimplementate şi U.C.A.A.P.I., dacă este cazul;
    t) asigură organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale continue şi evaluarea auditorilor interni din cadrul D.A.P.I.;
    u) coordonează activitatea de atestare a auditorilor interni de la nivelul D.A.P.I., prin emiterea de precizări suplimentare privind întocmirea documentaţiei şi obţinerea certificatului de atestare, îndrumarea şi monitorizarea depunerii la registratura M.F.P. a documentaţiei privind solicitarea obţinerii/menţinerii a certificatului, asigură evidenţa personalului atestat (valabilitatea certificatelor), asigură condiţiile necesare pentru realizarea formării profesionale a auditorilor interni din D.A.P.I. atât în vederea atestării, cât şi în vederea prelungirii valabilităţii atestării;
    v) realizează avizarea şefilor (coordonatorilor) compartimentelor de audit public intern precum şi a auditorilor interni din M.A.I.;
    x) asigură implementarea prevederilor normelor pentru înfiinţarea C.A.I. precum şi secretariatul tehnic al C.A.I.
    4.1.2.2.2. Atribuţiile structurilor de audit teritoriale ale D.A.P.I.
    a) elaborează propuneri privind planul multianual de audit public intern şi planul anual de audit public intern, pe care le înaintează structurii metodologice din cadrul D.A.P.I., împreună cu referatul de justificare;
    b) efectuează activităţi de audit public intern, planificate şi/sau ad-hoc, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control intern ale entităţilor publice/structurilor M.A.I. aflate în aria de competenţă sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.;
    c) informează directorul D.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice/structurii M.A.I. auditate, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora prin transmiterea de sinteze, însoţite de documentaţia relevantă, dacă este cazul.
    d) raportează directorului D.A.P.I. iregularităţile sau posibilele prejudicii semnificative identificate în realizarea misiunilor de audit public intern.
    e) raportează, lunar, structurii metodologice stadiul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern;
    f) pune în aplicare Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern.
    g) asigură desfăşurarea pregătirii profesionale continue şi evaluarea auditorilor interni;
    4.1.2.2.3. Atribuţiile C.A.I. sunt următoarele:
    a) dezbate şi avizează planul multianual şi planul anual pentru activitatea de audit public intern elaborat de D.A.P.I.;
    b) analizează şi emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni din cadrul D.A.P.I., inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de către ministrul afacerilor interne;
    c) analizează şi avizează Carta auditului intern în M.A.I.;
    d) examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern şi propune ministrului afacerilor interne măsurile necesare;
    e) analizează şi evaluează propria activitate, eficienţa acesteia şi elaborează anual un raport de activitate, pe care îl transmite D.A.P.I. până la data de 30 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat, în vederea prelucrării informaţiilor şi cuprinderii lor în raportul anual privind activitatea de audit intern în M.A.I.
    f) analizează şi avizează Raportul anual al activităţii de audit public intern în M.A.I. elaborat de către D.A.P.I.
    g) avizează acordurile de cooperare cu alte instituţii publice privind exercitarea activităţii de audit public intern.
    h) colaborează, ori de câte ori este necesar, cu reprezentanţii structurilor funcţionale din cadrul M.A.I.
    i) colaborează cu U.C.A.A.P.I. în vederea îmbunătăţirii activităţii de audit public intern la nivelul M.A.I.
    4.1.2.2.3.1. Pentru realizarea prerogativelor sale, preşedintele C.A.I. exercită următoarele atribuţii principale:
    a) convoacă membrilor C.A.I. în şedinţe de lucru;
    b) conduce şedinţele C.A.I.;
    c) semnează documentele elaborate de C.A.I.;
    d) poate participa la şedinţele organizate de conducerea M.A.I., la cererea ministrului afacerilor interne, pentru a exprima opinia C.A.I. cu privire la problemele supuse dezbaterii.
    e) aduce la cunoştinţa ministrului afacerilor interne, prin directorul D.A.P.I., toate situaţiile de încetare a calităţii de membru în C.A.I.
    f) la solicitarea ministrului afacerilor interne, preşedintele C.A.I., va participa la şedinţele managementului de vârf pentru a exprima opinia C.A.I cu privire la problemele supuse dezbaterii.
    4.1.3. Independenţa organizatorică
    4.1.3.1. D.A.P.I. funcţionează în subordinea directă a ministrului afacerilor interne, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile celorlalte entităţi publice/structuri ale M.A.I.
    4.1.3.2. Prin atribuţiile sale, D.A.P.I. nu trebuie să fie implicată în exercitarea activităţilor auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit intern.
    4.1.3.3. Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor de nicio natură, începând de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a lucrărilor specifice misiunii şi până la comunicarea rezultatelor acesteia.
    4.1.4. Obiectivitate individuală
    4.1.4.1. Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparţială, să nu aibă prejudecăţi şi să evite conflictele de interese, să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern.
    4.1.5.1. Autoritatea D.A.P.I., constă în:
    4.1.5.1.1. Realizarea activităţii de audit public intern prin respectarea principiilor de legalitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
    4.1.5.1.2. Accesul nelimitat la toate activităţile, înregistrările şi informaţiile pe care le consideră necesare pentru a-şi îndeplini corespunzător funcţiile sale.
    4.1.5.1.3. Dreptul de a solicita informaţii şi explicaţii care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor sale.
    4.1.5.1.4. Dreptul de a solicita asistenţă de la persoane calificate din afara D.A.P.I., în cazul în care nu deţine cunoştinţele, abilităţile şi celelalte competenţe necesare pentru a-şi realiza misiunea de audit public intern.
    4.1.5.1.5. Dreptul de a realiza misiuni de audit public intern la entităţile publice/structurile M.A.I. aflate în zona de responsabilitate.
    4.1.5.2. Responsabilităţile C.A.I. sunt următoarele:
    4.1.5.2.1. Responsabilităţile C.A.I. privind dezbaterea şi avizarea planului multianual şi a planului anual de audit public intern al D.A.P.I. vizează următoarele:
    a) analizează parcurgerea etapelor prevăzute în Normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern în M.A.I. (denumite în continuare norme metodologice de audit intern) referitor la elaborarea planurilor multianuale şi anuale de audit public intern;
    b) analizează referatul de justificare privind selectarea misiunilor de audit public intern în vederea cuprinderii în planuri în funcţie de elementele prevăzute de normele metodologice de audit intern;
    c) examinarea dacă planurile multianuale şi anuale de audit public intern cuprind, cel puţin, elementele prevăzute în normele metodologice de audit intern;
    d) examinarea includerea în planuri a activităţilor şi sistemelor pentru care cadrul normativ prevede obligativitatea auditării, cel puţin o dată la trei ani şi celor supuse misiunii de evaluarea, cel puţin o dată la cinci ani;
    e) analizează structurarea planului de audit public intern pe misiuni de asigurare, misiuni de consiliere şi misiuni de evaluare, misiuni de verificare a modului de implementare a recomandărilor, după caz.
    f) avizarea planului multianual şi a planului anual de audit public intern
    4.1.5.2.2. Responsabilităţile C.A.I. privind emiterea unei opinii asupra recomandărilor formulate de auditorii interni din cadrul D.A.P.I. vizează următoarele:
    a) analizarea gradului de implementare a recomandărilor formulate de auditori în urma misiunilor de audit intern;
    b) examinarea dacă recomandările formulate sunt clare şi realizabile;
    c) analizarea impactului recomandărilor formulate asupra entităţii publice/structurii auditate;
    d) analizează şi dezbat cazurile de nerespectare a termenelor de implementare privind recomandările de către entităţile publice/structurile auditate sau de acţiuni neimplementate corespunzător cu privire la recomandările auditului;
    e) emiterea opiniei cu privire la recomandările formulate de auditorii interni.
    4.1.5.2.3. Responsabilităţile C.A.I. privind avizarea Cartei auditului public intern:
    a) examinarea respectării structurii standard a Cartei auditului intern;
    b) examinarea conformităţii Cartei auditului intern;
    c) avizarea Cartei auditului intern
    4.1.5.2.4. Responsabilităţile C.A.I. privind îndeplinirea atribuţiei de examinare a sesizărilor referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern din cadrul D.A.P.I.:
    a) analizează sesizările primite şi urmăresc dacă respectă cerinţele legale cu privire la modul de transmitere şi formulare;
    b) analizează conţinutul sesizării şi identifică abaterile auditorului intern;
    c) solicită documente, informaţii cu privire la fapta auditorului intern;
    d) are discuţii cu auditorul intern şi alte persoane care pot furniza informaţii cu privire la aspectele cuprinse în sesizare;
    e) propune ministrului afacerilor interne măsurile necesare urmare cercetării aspectelor sesizate.
    4.1.5.2.5. Responsabilităţile C.A.I. privind analiza şi avizarea Raportul anual al activităţii de audit public intern din M.A.I.:
    a) analizează modul în care este realizată raportarea activităţii de audit intern, respectiv: respectarea criteriilor minimale privind elaborarea raportului anual privind activitatea de audit intern, analizarea conţinutului şi calităţii raportului anual elaborat, în raport cu structura standard şi cuprinderea informaţiilor şi de la nivelul entităţilor aflate în subordinea M.A.I. care au constituite compartimente de audit public intern, precum şi examinarea modului în care recomandările neacceptate/acceptate şi neimplementate au fost raportate, inclusiv iregularităţile;
    b) analizează dacă problemele sunt corect identificate şi prezentate în raport;
    c) analizează dacă direcţiile de îmbunătăţire a activităţii de audit intern sunt corect definite în raport cu problemele existente;
    d) analizarea gradului de sintetizare şi prezentare a problemelor pe fiecare activitate specifica de audit, respectiv cadrul normativ şi procedural, calitatea activităţii, planificare, raportare şi organizare;
    e) avizarea Raportului anual al activităţii de audit public intern din M.A.I.
    4.1.5.2.6. Responsabilităţile C.A.I. privind avizarea acordurilor de cooperare ale D.A.P.I. cu alte instituţii publice privind exercitarea activităţii de audit public intern:
    a) analizează acordul de cooperare elaborate;
    b) avizează acordul de cooperare analizat.
    4.1.5.2.7. Responsabilităţile C.A.I. privind elaborarea Raportului anual de activitate, propriu:
    a) analizează propria activitate şi elaborează anual un raport de activitate;
    b) transmite raportul anual de activitate la D.A.P.I. în vederea prelucrării informaţiilor şi cuprinderii lor în raportul anual privind activitatea de audit public intern la nivelul M.A.I.
    4.1.6. Standardele profesionale
    4.1.6.1. D.A.P.I. trebuie să dispună în mod colectiv de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit public intern. Pregătirea şi experienţa auditorilor interni constituie un element esenţial pentru eficacitatea activităţii de audit. Conştiinţa profesională implică conştiinciozitatea şi priceperea rezonabile necesare pentru executarea misiunii şi nu infailibilitatea sau performanţele excepţionale.
    4.1.6.2. D.A.P.I. trebuie să elaboreze/actualizeze norme/metodologii specifice activităţii de audit public intern în M.A.I. în conformitate cu Normele generale privind exercitarea auditului public intern, Codul privind conduita etică a auditorilor interni şi Standardele internaţionale pentru practica profesională a auditului intern, aplicabile şi compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I.
    4.1.6.3. D.A.P.I. trebuie să dispună de metodologii şi sisteme IT moderne, metode de analiză, de eşantionare şi instrumente de control.
    4.1.6.4. Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern trebuie încredinţate acelor persoane cu o pregătire şi experienţă corespunzătoare nivelului de complexitate al sarcinii.
    4.1.6.5. Auditorii interni trebuie să respecte şi să aplice principiile fundamentale pentru profesia şi practica de audit intern.
    4.1.6.6. În desfăşurarea activităţii de audit public intern, directorul D.A.P.I. şi auditorii interni trebuie:
    a) să respecte regulile de conduită profesională;
    b) să posede cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare pentru realizarea activităţilor lor în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
    c) să fie capabili să comunice eficient, în scris şi oral, pentru a expune clar şi eficace constatările, concluziile şi recomandările misiunii;
    d) să exercite activităţile de audit cu conştiinciozitate şi pricepere.
    4.1.6.7. Auditorii interni trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi alte competenţe printr-o formare profesională continuă. În acest sens auditorii interni au obligaţia de a participa la activităţi de pregătire profesională cel puţin 15 zile lucrătoare pe an.
 
    4.2. Competenţa compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I.
 
    4.2.1. Statutul compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I.
    4.2.1.1. Compartimentele de audit public intern trebuie organizate distinct în subordinea directă a conducătorilor entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I. în cadrul cărora acestea funcţionează.
    4.2.1.2. Şefii(coordonatorii) compartimentelor de audit public intern sunt numiţi/destituiţi de conducătorii entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I. în cadrul cărora funcţionează compartimentele, cu avizul D.A.P.I., în condiţiile legii.
    4.2.1.3. Şefii (coordonatorii) compartimentelor de audit public intern participă, în măsura în care se solicită acest lucru, la reuniunile conducerii entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I. în cadrul cărora acestea funcţionează sau ale oricărei alte comisii, consiliu sau comitet din cadrul entităţilor, cu atribuţii în domeniul guvernanţei entităţii, managementului riscului sau controlului.
    4.2.2. Atribuţiile compartimentelor de audit public intern
    4.2.2.1. Prin atribuţiile sale, compartimentele de audit public intern nu trebuie să fie implicate în elaborarea procedurilor de control intern.
    4.2.2.2. Atribuţiile compartimentelor de audit public intern sunt definite în conformitate cu atribuţiile stabilite în cadrul de reglementare, respectiv:
    a) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, pe care le înaintează spre aprobare conducătorului entităţii publice;
    b) elaborează şi pune în aplicare Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern;
    c) efectuează activităţi de audit public intern, planificate şi/sau ad-hoc, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control intern ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    d) cooperează cu alte structuri din cadrul M.A.I. în domeniul auditului public intern.
    e) comunică la D.A.P.I., cu aprobarea conducătorului entităţii publice, în maximum 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului, sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorii structurilor auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
    f) raportează după fiecare misiune de audit public intern, atât conducerii entităţii publice cât şi la D.A.P.I., la solicitarea acesteia, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.
    g) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern.
    h) raportează conducătorului entităţii publice iregularităţile sau posibilele prejudicii semnificative identificate în realizarea misiunilor de audit public intern urmând ca în baza aprobării acestuia să informeze şi structura de control abilitată care are obligaţia de a dispune măsuri în consecinţă.
    i) informează conducătorul entităţii publice şi semestrial D.A.P.I., dacă este cazul, despre recomandările neimplementate;
    j) asigură organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale continue şi evaluarea auditorilor interni din cadrul compartimentului, inclusiv în scopul obţinerii certificatului de atestare;
    k) coordonează activitatea de atestare a auditorilor interni de la nivelul compartimentului.
    4.2.3. Independenţa organizatorică
    4.2.3.1. Compartimentele de audit public intern funcţionează în subordinea directă a conducătorilor entităţilor publice, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţilor publice.
    4.2.3.2. Prin atribuţiile lor, compartimentele de audit public intern nu trebuie să fie implicate în exercitarea activităţilor auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit intern.
    4.2.3.3. Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor de nicio natură, începând de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a lucrărilor specifice misiunii şi până la comunicarea rezultatelor acesteia.
    4.2.4. Obiectivitate individuală
    4.2.4.1. Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparţială, să nu aibă prejudecăţi şi să evite conflictele de interese, să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern.
    4.2.5. Autoritatea compartimentelor de audit public intern, constă în:
    4.2.5.1. Realizarea activităţii de audit public intern prin respectarea principiilor de legalitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
    4.2.5.2. Accesul nelimitat la toate activităţile, înregistrările şi informaţiile pe care le consideră necesare pentru a-şi îndeplini corespunzător funcţiile sale.
    4.2.5.3. Dreptul de a solicita informaţii şi explicaţii care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor sale.
    4.2.5.4. Dreptul de a solicita asistenţă de la persoane calificate din afara compartimentelor de audit public intern, în cazul în care nu deţine cunoştinţele, abilităţile şi celelalte competenţe necesare pentru a-şi realiza misiunea de audit public intern.
    4.2.5.5. Dreptul de a realiza misiuni de audit public intern la entităţile publice/structurile aflate în zona de responsabilitate.
    4.2.6. Standardele profesionale
    4.2.6.1. Compartimentele de audit public intern trebuie să dispună în mod colectiv de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit public intern. Pregătirea şi experienţa auditorilor interni constituie un element esenţial pentru eficacitatea activităţii de audit. Conştiinţa profesională implică conştiinciozitatea şi priceperea rezonabile necesare pentru executarea misiunii şi nu infailibilitatea sau performanţele excepţionale.
    4.2.6.2. Compartimentele de audit public intern trebuie să dispună de metodologii şi sisteme IT moderne, metode de analiză, de eşantionare şi instrumente de control.
    4.2.6.3. Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern trebuie încredinţate acelor persoane cu o pregătire şi experienţă corespunzătoare nivelului de complexitate al sarcinii.
    4.2.6.4. Auditorii interni trebuie să respecte şi să aplice principiile fundamentale pentru profesia şi practica de audit intern.
    4.2.6.5. În desfăşurarea activităţii de audit public intern, şeful (coordonatorul) compartimentului de audit public intern şi auditorii interni trebuie:
    a) să respecte regulile de conduită profesională;
    b) să posede cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare pentru realizarea activităţilor lor în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
    c) să fie capabili să comunice eficient, în scris şi oral, pentru a expune clar şi eficace constatările, concluziile şi recomandările misiunii;
    d) să exercite activităţile de audit cu conştiinciozitate şi pricepere.
    4.2.6.6. Auditorii interni trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi alte competenţe printr-o formare profesională continuă. În acest sens auditorii interni au obligaţia de a participa la activităţi de pregătire profesională cel puţin 15 zile lucrătoare pe an.
 
    CAP. V
    Responsabilităţile directorului Direcţiei Audit Public Intern/Şefilor (coordonatorilor) compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I. şi ale auditorilor interni
 
    5.1. Responsabilităţile directorului D.A.P.I.
    5.1.1. Responsabilităţile directorului D.A.P.I., stabilite în conformitate cu atribuţiile D.A.P.I., sunt următoarele:
    a) asigură elaborarea/actualizarea normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice M.A.I. şi cartei auditului intern în M.A.I.;
    b) asigură abordarea într-un mod unitar a misiunilor de audit public intern în M.A.I. prin elaborarea/actualizarea ghidurilor procedurale şi metodologiilor de lucru bazate pe standarde internaţionale şi buna practică;
    c) verifică modul de respectare a normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern la structurile de audit şi compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I.;
    d) asigură îndrumarea metodologică a structurilor de audit;
    e) asigură coordonarea metodologică şi de specialitate a compartimentelor de audit public intern;
    f) asigură elaborarea şi realizarea Planului multianual şi Planului anual de audit public intern;
    g) asigură elaborarea şi punerea în aplicare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern;
    h) asigură realizarea activităţilor de audit public intern, planificate şi/sau ad-hoc;
    i) participă la grupuri de lucru, comisii, consilii, etc. şi la reuniunile C.A.I. în calitate de membru;
    j) asigură cooperarea cu alte organisme naţionale şi internaţionale în domeniul auditului public intern;
    k) asigură, prin structura de audit desemnată, supervizarea documentelor de audit de raportare a rezultatelor misiunii de audit public intern (F.I.A.P., F.C.R.I., P.R.A.P.I. şi R.A.P.I.) în cazul compartimentelor de audit public intern în cadrul cărora nu se poate asigura activitatea de supervizare;
    l) informează trimestrial U.C.A.A.P.I., cu aprobarea ministrului afacerilor interne, despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice/structurii M.A.I. auditate;
    m) raportează după fiecare etapă de audit, atât conducerii M.A.I. cât şi la U.C.A.A.P.I., la solicitarea acesteia, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit public intern desfăşurate;
    n) supune analizei C.A.I. în vederea emiterii unei opinii asupra recomandărilor formulate de auditorii interni din cadrul D.A.P.I., inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de către ministrul afacerilor interne;
    o) asigură elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern în M.A.I.;
    p) raportează ministrului afacerilor interne iregularităţile sau posibilele prejudicii semnificative identificate în realizarea misiunilor de audit public intern urmând ca în baza aprobării acestuia să informeze şi structura de control abilitată;
    r) asigură monitorizarea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern de către auditorii interni în baza informărilor comunicate de structurile de audit;
    s) informează, pe baza datelor centralizate de la structurile de audit şi de la compartimentele de audit public intern, ministrul afacerilor interne despre recomandările neimplementate şi U.C.A.A.P.I, dacă este cazul;
    t) asigură organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale continue şi evaluarea auditorilor interni din cadrul D.A.P.I.;
    u) asigură participarea auditorilor interni la activităţi de pregătire profesională, cel puţin 15 zile lucrătoare pe an;
    v) asigură coordonarea activităţii de atestare a auditorilor interni de la nivelul D.A.P.I.
    x) asigură avizarea şefilor (coordonatorilor) compartimentelor de audit public intern precum şi a auditorilor interni din M.A.I.;
    z) asigură implementarea prevederilor normelor pentru înfiinţarea C.A.I. precum şi secretariatul tehnic al C.A.I.
 
    5.2. Responsabilităţile şefilor (coordonatorilor) compartimentelor de audit public intern
    5.2.1. Responsabilităţile şefilor (coordonatorilor) compartimentelor de audit public intern, stabilite în conformitate cu atribuţiile compartimentelor, sunt următoarele:
    a) asigură elaborarea şi realizarea Planului multianual şi Planului anual de audit public intern;
    b) asigură elaborarea şi punerea în aplicare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern;
    c) asigură realizarea activităţilor de audit public intern, planificate şi/sau ad-hoc. În situaţii excepţionale, când nu este asigurată separarea în totalitate a atribuţiilor ce revin coordonatorului compartimentului de cele ce revin auditorilor interni, responsabilităţile privind aprobarea documentelor de iniţiere a misiunii de audit public intern şi a programului misiunii de audit revine conducătorului entităţii publice, acesta asigurând resursele umane necesare realizării misiunilor. Pentru îndeplinirea responsabilităţilor privind supervizarea misiunilor de audit public intern, conducătorul entităţii publice aflate în subordinea M.A.I. va solicita sprijinul D.A.P.I., aceasta asigurând prin structura de audit anume desemnată, numai supervizarea documentelor de audit de raportare a rezultatelor misiunii de audit public intern, supervizarea celorlalte documente de audit realizându-se prin autoevaluare.
    d) asigură cooperarea cu alte structuri din cadrul M.A.I. în domeniul auditului public intern;
    e) informează D.A.P.I., cu aprobarea conducătorului entităţii publice, despre recomandările neînsuşite, precum şi despre consecinţele acestora;
    f) raportează după fiecare misiune de audit public intern, atât conducerii entităţii publice cât şi la D.A.P.I., la solicitarea acesteia, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.
    g) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
    h) raportează conducătorului entităţii publice iregularităţile sau posibilele prejudicii semnificative identificate în realizarea misiunilor de audit public intern urmând ca în baza aprobării acestuia să informeze şi structura de control intern abilitată;
    i) informează conducătorul entităţii publice şi D.A.P.I. despre recomandările neimplementate, dacă este cazul;
    j) asigură organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale continue în cadrul compartimentului;
    k) asigură participarea auditorilor interni la activităţi de pregătire profesională, cel puţin 15 zile lucrătoare pe an;
    l) coordonează activitatea de atestare a auditorilor interni de la nivelul compartimentului.
    m) participă la grupuri de lucru, comisii, consilii, etc.
 
    5.3. Responsabilităţile auditorilor interni
    5.3.1. Responsabilităţile auditorilor interni din cadrul D.A.P.I. sunt stabilite în conformitate cu atribuţiile D.A.P.I. definite la punctul 4.1.2 şi se referă în principal la următoarele:
    a) răspund de respectarea şi aplicarea întocmai a reglementările cu caracter general şi a celor cu caracter intern (Norme metodologice proprii, Ghiduri procedurale şi precizări cu caracter metodologic ale directorului D.A.P.I.) specifice activităţii de audit public intern;
    b) răspund de modul cum utilizează datele şi informaţiile, inclusiv cele în format electronic, pe care le consideră relevante pentru efectuarea misiunilor de audit public intern şi a activităţilor de evaluare şi îndrumare metodologică;
    c) răspund de respectarea concordanţei dintre probele de audit şi documentele de audit intern în care sunt prezentate constatările, cauzele, consecinţele şi recomandările, ce au fost întocmite în timpul misiunilor de audit public intern executate;
    d) răspund de păstrarea confidenţialităţii asupra faptelor şi situaţiilor prezentate în documentele pe care le întocmesc, sau le verifică, după caz;
    5.3.2. Responsabilităţile auditorilor interni din cadrul compartimentelor de audit public intern sunt stabilite în conformitate cu atribuţiile compartimentelor de audit public intern definite la punctul 4.2.2 şi se referă în principal la următoarele:
    a) răspund de respectarea şi aplicarea întocmai a reglementările cu caracter general şi a celor cu caracter intern (Norme metodologice proprii, Ghiduri procedurale şi precizări cu caracter metodologic ale directorului D.A.P.I.) specifice activităţii de audit public intern;
    b) răspund de modul cum utilizează datele şi informaţiile, inclusiv cele în format electronic, pe care le consideră relevante pentru efectuarea misiunilor de audit public intern;
    c) răspund de respectarea concordanţei dintre probele de audit şi documentele de audit intern în care sunt prezentate constatările, cauzele, consecinţele şi recomandările, ce au fost întocmite în timpul misiunilor de audit public intern executate;
    d) răspund de păstrarea confidenţialităţii asupra faptelor şi situaţiilor prezentate în documentele pe care le întocmesc, sau le verifică, după caz;
 
 
 
    CAP. VI
    Metodologia auditului intern
 
    6.1. Planificarea misiunilor de audit public intern
 
    6.1.1. Auditorii interni realizează misiunile de audit public intern pe bază de mandat. Mandatul de intervenţie al echipei de auditori interni este reprezentat de ordinul de serviciu.
    6.1.2. Auditorii interni mandataţi sunt responsabili de planificarea şi realizarea misiunilor de audit public intern care le-au fost încredinţate. La planificarea misiunii, auditorii interni trebuie să ţină cont de:
    a) obiectivele entităţii publice/structurii auditate şi mijloacele prin care controlează realizarea acestora;
    b) riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele misiunii, resursele utilizate şi sarcinile sale operaţionale;
    c) adecvarea şi eficacitatea sistemelor de management al riscurilor şi de control a activităţii în raport cu un cadru de referinţă;
    d) posibilităţile de îmbunătăţire semnificativă a sistemelor de management al riscurilor şi de control a activităţii.
    6.1.3. Auditorii interni trebuie să elaboreze şi să formalizeze Programul misiunii de audit public intern pentru fiecare misiune, incluzând aria de aplicabilitate, obiectivele, calendarul şi alocarea resurselor. Acesta trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
    a) să furnizeze informaţii cu privire la activităţile ce vor fi realizate de auditorii interni pe timpul realizării misiunii de audit;
    b) să definească obiectivele misiunii;
    c) să stabilească sfera de intervenţie şi gradul necesar de detaliu al testelor, pentru a atinge obiectivele fiecărei etape a misiunii;
    d) să identifice activităţile care trebuie auditate;
    e) să stabilească natura şi sfera de aplicare a testelor.
    6.1.4. Obiectivele misiunii de audit public intern sunt definite cu claritate, pentru fiecare misiune în parte, în funcţie de obiectul auditului, natura misiunii şi tipul de audit. Obiectivele trebuie să abordeze procesele de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă asociate domeniului auditabil. Obiectivele misiunii de audit public intern sunt stabilite pe baza rezultatelor evaluării riscurilor asociate domeniului auditabil.
    6.1.5. Directorul D.A.P.I. sau înlocuitorul său legal/şefii (coordonatorii) compartimentelor de audit public intern trebuie să stabilească resursele care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor misiunii de audit public intern. La formarea echipei trebuie să ţină cont de natura şi complexitatea fiecărei misiuni, de limitele de timp şi resursele disponibile.
    6.1.5.1. În situaţii excepţionale, în cazul compartimentelor de audit public intern la care nu este asigurată separarea în totalitate a atribuţiilor ce revin coordonatorului compartimentului de cele ce revin auditorilor interni, responsabilităţile prevăzute la pct. 6.1.5. sunt îndeplinite de conducătorul entităţii publice aflate în subordinea M.A.I. în cadrul căreia funcţionează compartimentul.
    6.1.6. Sfera de cuprindere a misiunii de audit public intern este stabilită în urma examinării informaţiilor cunoscute despre activitatea auditabilă şi se referă la toate activităţile ce urmează a fi auditate, natura şi extinderea procedurilor puse în aplicare şi perioada supusă auditului. Aceasta trebuie dimensionată corespunzător pentru a asigura atingerea obiectivelor misiunii în condiţii de eficienţă.
 
 
 
 
    6.2. Accesul auditorilor interni la informaţii şi documente
 
    6.2.1. Auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile utile şi probante, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern, utilizând principiul circuitului auditului (pista de audit).
    6.2.2. Auditorii interni pot solicita date, informaţii, precum şi copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice sau juridice aflate în legătură cu entitatea publică/structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie la data solicitată.
    6.2.3. Personalul de conducere şi de execuţie din entitatea publică/structura auditată are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.
 
    6.3. Notificarea entităţii publice/structurii auditate
 
    6.3.1. Responsabilul entităţii publice/structurii auditate trebuie să fie informat cu privire la misiunea de audit public intern ce urmează a fi realizată prin transmiterea unei Notificări privind declanşarea misiunii de audit public intern. Cu notificarea se transmit entităţii publice/structurii auditate precizări cu privire la Carta auditului. Carta auditului intern se poate aduce la cunoştinţa entităţilor publice/structurilor auditate şi prin postare pe website-ul D.A.P.I./entităţii publice aflate în subordine M.A.I., în cadrul căreia funcţionează compartimentului de audit public intern sau prin orice alt mijloc de comunicare ce se stabileşte în funcţie de dotările existente. Prin acest document conducerea entităţii publice/structurii auditate este informată cu privire la scopul, obiectivele auditului şi durata misiunii de audit. Totodată pot fi solicitate documente necesare pregătirii misiunii de audit public intern.
    6.3.2. Notificarea entităţii publice/structurii ce urmează a fi auditată se face cu 15 zile calendaristice înainte de declanşarea misiunii de audit public intern, excepţie făcând:
    a) pentru misiunile privind urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în misiunile de audit anterioare, notificarea se va transmite cu minimum 5 zile calendaristice înainte de intervenţia la faţa locului;
    b) pentru misiunile de audit public intern ad-hoc (de asigurare, consiliere formalizată, evaluare şi de urmărire a implementării recomandărilor), notificarea se va transmite cu minimum 1 zi calendaristică înainte de declanşarea acesteia;
 
    6.4. Realizarea intervenţiei la faţa locului
 
    6.4.1. Misiunea de audit public intern trebuie să fie realizată într-un climat de încredere şi să vizeze îmbunătăţirea activităţilor entităţii publice/structurii auditate.
    6.4.2. La şedinţa de deschidere, auditorii interni trebuie să stabilească, împreună cu responsabilii entităţii publice/structurii auditate, persoanele cu care vor comunica pe parcursul misiunii de audit public intern, fie pentru a efectua teste asupra muncii lor, fie pentru a lua interviuri şi a aduna informaţii.
 
    6.5. Instrumentele şi tehnicile de audit.
    Auditorii interni trebuie să pună în aplicare instrumente şi tehnici adecvate care să le permită să realizeze activităţile de audit public intern în condiţii de eficienţă şi eficacitate.
 
 
 
 
    6.6. Comunicarea rezultatelor
 
    6.6.1. Constatările şi recomandările sunt aduse la cunoştinţa entităţii publice/structurii auditate pe măsura realizării, cu scopul de a obţine validarea acestora.
    6.6.2. Intervenţia la faţa locului se încheie pentru fiecare misiune de audit public intern cu şedinţa de închidere, prin care se informează responsabilii entităţii publice/structurii auditate cu privire la constatările efectuate şi recomandările formulate.
    6.6.3. Auditorii interni trebuie să comunice rezultatele auditului prin transmiterea proiectului Raportului de audit public intern la entitatea publică/structura auditată, care îl analizează şi transmite, după caz, punctul de vedere, în termen de maximum 15 zile de la primirea proiectului, putând totodată solicita şi organizarea unei reuniuni de conciliere cu auditorii interni. Prin netransmiterea punctelor de vedere în termenele precizate se consideră acceptul tacit al proiectului Raportului de audit public intern.
    6.6.3.1. În cazul misiunilor privind urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în misiunile de audit anterioare, planificate şi ad-hoc, nu se întocmeşte proiectul Raportului de verificare. Măsurile pe care auditorii interni le consideră necesare, pentru implementarea recomandărilor formulate în misiunile de audit anterioare, vor fi înscrise direct în Raportul de verificare, termenul de implementare fiind stabilit de comun acord cu entitatea publică/structura auditată.
    6.6.3.2. În cazul misiunilor de audit public intern de asigurare şi evaluare ad-hoc, entitatea publică/structura auditată/evaluată analizează proiectul Raportului de audit public intern/de evaluare şi transmite punctul de vedere, în maximum 3 zile calendaristice de la primirea acestuia.
    6.6.4. În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, D.A.P.I./compartimentele de audit public intern organizează reuniunea de conciliere cu entitatea publică/structura auditată, la solicitarea acesteia, în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile pentru care s-au formulat puncte de vedere, cu următoarele excepţii:
    a) În cazul misiunilor privind urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în misiunile de audit anterioare, planificate şi ad-hoc, nu se realizează procedura privind reuniunea de conciliere, eventualele obiecţii formulate de către reprezentanţii entităţii publice/structurii auditate vor fi discutate şi soluţionate în cadrul şedinţei de închidere, aspectele fiind menţionate în cuprinsul Minutei şedinţei de închidere;
    b) În cazul misiunilor de consiliere formalizată, planificate şi ad-hoc, nu se realizează procedura privind reuniunea de conciliere, având în vedere faptul că recomandările reprezintă soluţii propuse de auditorii interni, care pot fi acceptate sau nu de conducerea entităţii publice/structurii consiliate.
    c) Pentru misiunile de audit public intern de asigurare ad-hoc, auditorii interni organizează reuniunea de conciliere cu entitatea publică/structura auditată, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere şi a solicitării acesteia de a organiza concilierea.
    d) În cazul misiunilor de evaluare a activităţii de audit public intern ad-hoc, auditorii interni organizează reuniunea de conciliere cu structura de audit/compartimentul de audit public intern evaluată/evaluat, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere şi a solicitării acesteia de a organiza concilierea.
    6.6.5.1. În cazul D.A.P.I., directorul D.A.P.I. trebuie să informeze ministrul afacerilor interne care a aprobat misiunea, despre recomandările care nu au fost avizate/acceptate în cadrul reuniunii de conciliere de către responsabilii entităţii publice/structurii auditate însoţite de documentaţia de susţinere.
    6.6.5.2. În cazul compartimentelor de audit public intern, şefii (coordonatorii) compartimentelor trebuie să informeze pe conducătorii entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I. care au aprobat misiunile, despre recomandările care nu au fost avizate/acceptate în cadrul reuniunii de conciliere de către responsabilii entităţii publice/structurii auditate însoţite de documentaţia de susţinere.
    6.6.6.1. În cazul structurilor de audit din cadrul D.A.P.I., acestea înaintează Raportul de audit public intern, însoţit de sinteza principalelor constatări negative şi recomandări spre analiză şi avizare conducătorilor entităţilor publice auditate, care au calitatea de ordonator de credite. În cazul structurilor auditate ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, Raportul de audit public intern, însoţit de sinteza principalelor constatări negative şi recomandări se avizează de către conducătorii structurilor respective, care solicită, după caz, ordonatorului de credite care le asigură finanţarea, alocarea resurselor necesare pentru implementarea recomandărilor.
    6.6.6.1.1. După finalizarea fiecărei etape a planului anual de audit, directorul D.A.P.I. înaintează spre aprobare ministrului afacerilor interne, un Raport sinteză cuprinzând principalele constatări, concluzii şi recomandări formulate în cadrul rapoartelor de audit public intern.
    6.6.6.1.2.În situaţia în care ministrul afacerilor interne are obiecţiuni asupra recomandărilor formulate de auditorii interni şi prezentate în Raportul sinteză, solicitând anumite modificări ale acestora, structura de audit din cadrul D.A.P.I. care a realizat misiunea revine în parte la Raportul de audit public intern, informând entitatea publică/structura auditată asupra acestor modificări.
    6.6.6.1.3. Recomandările formulate în rapoartele de audit public intern sunt supuse analizei C.A.I. în vederea emiterii unei opinii, inclusiv a celor care nu au fost acceptate de ministrul afacerilor interne.
    6.6.6.2. În cazul compartimentelor de audit public intern, şefii (coordonatorii) compartimentelor înaintează, spre analiză şi avizare, conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea, raportul de audit public intern, finalizat, însoţit de sinteza principalelor constatări negative şi recomandări.
 
    6.7. Urmărirea recomandărilor
 
    6.7.1. Structurile de audit din cadrul Direcţia Audit Public Intern/compartimentele de audit public intern trebuie să monitorizeze stadiul de implementare a recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public intern, în vederea măsurării eficacităţii serviciilor de audit intern şi stabilirii gradului de adecvare a soluţiilor date la problemele identificate.
    6.7.2. Responsabilul entităţii publice/structurii auditate trebuie să elaboreze şi să transmită, în termen de maximum 15 zile calendaristice, de la primirea solicitării structurilor D.A.P.I./compartimentelor de audit public intern care au realizat misiunea de audit un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor, cu excepţia misiunilor privind urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în misiunile de audit anterioare. Responsabilul entităţii publice/structurii auditate asigură urmărirea aplicării planului de acţiune pentru implementarea recomandărilor formulate în raportul de audit public intern. Entitatea publică/structura auditată informează structura de audit din cadrul D.A.P.I./compartimentul de audit public intern care a realizat misiunea de audit public intern, periodic la termenele stabilite cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi despre termenele care nu sunt respectate.
    6.7.3. Structura de audit din cadrul D.A.P.I./compartimentul de audit public intern care a realizat misiunea de audit public intern, evaluează periodic progresele înregistrate în implementarea recomandărilor raportate de entitatea publică/structura auditată.
    6.7.4. În procesul de urmărire a implementării recomandărilor, structurile de audit din cadrul D.A.P.I./compartimentele de audit public intern realizează misiuni de verificare a modului de implementare a recomandărilor la entităţile/structurile auditate anterior.
 
    CAP. VII
    Reguli de conduită
 
    7.1. Auditorii interni trebuie să respecte Codul privind conduita etică.
    7.2. Auditorii interni trebuie să păstreze secretul profesional pentru toate informaţiile colectate cu ocazia realizării misiunii de audit public intern.
    7.3. Auditorii interni trebuie să raporteze imediat, pe linie ierarhică, orice indicii de fraudă sau iregularitate semnificativă constatată cu ocazia misiunii de audit public intern, nefiind în sarcina auditorilor interni să investigheze frauda sau să efectueze cercetări administrative în vederea recuperării unor prejudicii sau stabilirii persoanelor vinovate.
 
    CAP. VIII
    Colaborarea cu auditorii externi
 
    8.1. D.A.P.I./compartimentele de audit public intern trebuie să menţină un dialog cu auditorii externi pentru a asigura coordonarea activităţii de audit în vederea evitării suprapunerilor, uniformitatea de opinii, utilizarea eficientă de resurse, schimbul de informaţii şi conştientizarea constatărilor de audit.
    8.2. Directorul D.A.P.I./şefii (coordonatorii) compartimentelor de audit public intern colaborează cu auditorii externi pentru a se asigura că aceştia primesc informaţii adecvate despre activitatea desfăşurată în cadrul D.A.P.I./compartimentelor.
    8.3. D.A.P.I. transmite Curţii de Conturi a României, până la finele trimestrului I pentru anul precedent, raportul anual privind activitatea de audit public intern desfăşurată atât la nivelul D.A.P.I. cât şi la nivelul Comitetului de audit intern şi compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I., avizat de C.A.I. şi aprobat de către ministrul afacerilor interne.
    8.4. Reprezentanţilor autorizaţi ai Comisiei Europene şi ai Curţii de Conturi Europene li se asigură drepturi similare celor prevăzute pentru auditorii interni, cu scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceştia trebuie să fie împuterniciţi în acest sens printr-o autorizaţie scrisă, care să le ateste identitatea şi poziţia, precum şi printr-un document care să indice obiectul şi scopul controlului sau inspecţiei la faţa locului.
 
    CAP. IX
    Dispoziţii finale
 
    9.1. Prevederile Cartei auditului sunt obligatorii pentru toţi auditorii interni care activează în cadrul D.A.P.I./compartimentelor de audit public intern din cadrul entităţilor publice aflate în subordinea M.A.I.
    9.2. Directorul D.A.P.I. este responsabil pentru actualizarea periodică a Cartei auditului intern.
    9.3. Carta auditului intern se elaborează ca document distinct de Normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern în M.A.I.


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Audit Iintern