Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Informaţii de interes public » Arhiva Informaţii de interes public

Arhiva Informaţii de interes public

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj structură responsabilă cu asigurarea accesului la informaţiile de interes public este Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice.

Persoană responsabilă: Consilier superior, Mihai Ursache
Telefon: 0264.503.359
E-mail: mihai.ursache@prefecturacluj.ro
 

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică directă

- Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public   
- Hotărarea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001
- Cerere tip de solicitare informatii-model
- Reclamatie administrativa-model 
 

Principii

RESPECTAREA LEGALITATII - Este cel mai important principiu, constând în  asigurarea realizarii intereselor nationale, a aplicarii si respectarii Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si hotarârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice, la nivelul judetului  Cluj.

TRANSPARENTA - Institutia Prefectului Judetului Cluj îsi propune sa confere maximum de transparenta activitatilor acesteia, conform Legii transparentei nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.

PROFESIONALISM. ORIENTAREA SPRE REZULTATE - Noul management public este centrat pe rezultate, în urmatoarele directii: planificare, organizare, directionare, coordonare, monitorizare si evaluare, prin introducerea indicatorilor de performanta, buget.

ORIENTARE CATRE CETATEAN - Institutia urmareste ridicarea standardelor institutiei la expectantele în continua schimbare ale cetatenilor, implicarea cetateanului în procesul decizional, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Documente gestionate şi/sau produse în cadrul  instituţiei conform Legii nr. 544/ 2001 

- Serviciul Controlul Legalitatii Actelor, Contencios Administrativ, Apostila şi  Serviciul pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu
1. Hotarari ale Consiliului Judetean si ale Consiliilor Locale, municipale, orasenesti si comunale
2. Dispozitii ale presedintelui CJ si a primarilor din judetul Cluj
3. Proceduri prealabile a contenciosului administrativ
4. Dosare de instanta in care Institutia Prefectului judetul Cluj sau Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului la proprietate privata asupra terenurilor Cluj au calitate procesuala, in cause aflate pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca si a Judecatoriei Huedin
 5. Dosare privind acte administrative emise de catre autoritati locale, atacate la instantele de contencios administrativ de catre prefectul judetului Cluj
6. Activitatea de aplicare a Apostilei de la Haga
7. Petitii si raspunsuri, in baza O.G. 27/2002
8. Hotarari ale Comisiei Judetene privind aplicarea legilor fondului funciar si acordarea de despagubiri pentru veteranii de razboi
9. Notificari in baza Legii nr. 10/ 2001
10. Cereri pentru acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 290/2003
11. Raspunsuri la petitii, acte centrale si note de audienta.
 
- Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Relatii Publice
1. Referate si circulare, note de informare, adrese
2. Rapoarte si evaluari in zona situatiilor de urgenta
3. Rapoarte de control in relatia cu serviciile publice deconcentrate de la nivelul judetului Cluj
4. Raspunsuri la sesizari si la petitii, in baza O.G. 27/2002
5. Ordine ale Prefectului judetului Cluj si notele de fundamentare ale acestora
6. Proiecte de hotarari de guvern, initiate de catre prefect si de catre presedintele Consiliului Judetean Cluj
7. Raportari anuale- activitatea conducerii institutiei
8. Informari cu privire la starea economica si sociala a judetului
9. Programul de dezvoltare economica a judetului
10. Secretariate tehnice comisii si Colegiul Prefectural
11.  Invitatii pentru evenimente diverse
12. Autorizatii colectare deseuri reciclabile
13. Propuneri de modificari legislative, in zona sociala
14. Hotarari ale Colegiului Prefectural al judetului Cluj
15. Buletine informative
16. Protocoale de colaborare
17. Invitatii pentru diverse evenimente
18. Instructaje ale autoritatilor locale, in domeniul afacerilor europene
19. Activitatea de primire în audienta la conducerea Institutiei
20. Raspunsuri la petitii adresate institutiei de catre autoritatile centrale si la cele adresate în baza O.G. 27/2002
21. Evidenta documentelor cu privire la raspunsurile la cererile depuse in baza Legii nr. 544/2001, privitor la liberul acces la informatiile de interes public
22. Documente, raportari, privitoare la aplicare dispozitiilor Legii nr. 544/2001, a H.G. nr.123/2002 si a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica
23. Activitati de protocol, organizare evenimete cu caracter national si local
 
- Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT
1. Registrele de contabilitate
2. Registrele de mijloace fixe
3. Bonuri de natura stocurilor
4. Mijloace banesti si decontari/ dispozitii de plata, de incasare, registrul de casa  
5. State de salarii si alte drepturi de personal
6. Contabilitatea generala
7. Angajamente de plata
8.  Dosare de achizitii
9. Registul ordinelor prefectului, si documentatiile de fundamentare ale ordinelor emise de catre prefect
10. Dosare profesionale si de personal
11. Statul de functii si statul de personal
12. Fise de magazie, de inventar si PSI
14. Referate aprovizionare
15. Procese verbale de custodie
16. Borderouri arhiva
17. Bonuri de consum

- Cancelaria Prefectului
1. Materiale necesare organizarii sedintelor de lucru ale prefectului,
2. Sinteze mass-media, pentru informarea prefectului si a subprefectului,
3. Comunicate de presa,
4. Informari catre presa,
5. Documentare in vederea elaborarii raportului prefectului, referitor la stadiul indeplinirii obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare,
6. Documentarea prefectului cu privire la indeplinirea obiectivelor cuprinse in Strategia guvernamentala de imbunatatire a situatiei rromilor,
7. Elaborarea de sinteze urmare a intalnirilor prefectului cu reprezentantii societatii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor si ai partidelor politice.

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatricularea Vehiculelor
1. Permise de conducere;
2. Certificate de inmatriculare;
3. Autorizatii provizorii de circulatie;
4. Formulare folosite in activitatea de inmatriculare a vehiculelor si a eliberarii permiselor auto;
5. Situatii statistice;
6. Registrul judetean de evidenta a pasapoartelor;
7. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului.
 
- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenta Pasapoartelor Simple
1. Pasaport simplu; paşaport electronic;
2. Pasaport simplu pentru cetatenii romani din strainatate;
3. Dovada privind folosirea pasaportului;
4. Dovada privind clarificarea statutului juridic in raport cu Statul roman;
5. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului

Programe şi strategii proprii

1. Programul de dezvoltare economica si sociala a Judetului Cluj
2. Programul principalelor actiuni ale serviciilor publice deconcentrate din judetul Cluj
3. Raport anual de activitate al Institutiei Prefectului judetul Cluj
4. Programul de achiziţii publice
5. Planul judeţean de măsuri pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor romani aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020
 
 

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile publice

 Conform Legii nr. 544/2001, art.  22:
1. În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. si anume:
ART. 7: Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarea informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. În cazul în care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

2. Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

3. Hotarârea tribunalului este supusa recursului.

4. Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

5. Atât plângerea, cat si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
 
Conform H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
ART. 32
    În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
ART. 33
    Persoana care se considera vatamata în drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.
ART. 34
    În cazul în care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate în cazul functionarului vinovat, în conditiile legii.
ART. 35
    (1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
    (2) Comisia de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
    a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
    b) efectueaza cercetarea administrativa;
    c) stabileste daca reclamatia persoanei privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
    d) în cazul în care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. În cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii;
    e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.
 ART. 36
    (1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
    (2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.
 

Lista documentelor de interes public

 • Organigrama Institutiei Prefectului judetul Cluj
 •  Ordinele prefectului, mai putin ordinele cu caracter personal
 •  Raport de activitate al Institutiei
 •  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 si a  Legii nr. 52/2003, la nivelul judetului Cluj
 •  Strategia de dezvoltare a Institutiei Prefectului judetul Cluj,
 •  Comitetul judetean pentru situatii de urgenta Cluj,
 •  Planul de actiuni al Institutiei Prefectului judetul Cluj,
 •  Actele Comisiei de dialog social,
 •  Actele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice a judetului Cluj,
 •  Lista serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul judetului Cluj,
 •  Documente de interes juridic,
 •  Bugetul anual,
 •  Bilantul anual,  
 •  Documente gestionate si /sau produse in cadrul institutiei.

Anul 2016
Anul 2015
Anul  2014

Anul 2013


 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Arhiva Informaţii de interes public