Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Legea 340

LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (**republicata**)(*actualizata*)
privind prefectul si institutia prefectului*)

 
(actualizata pâna la data de 6 octombrie 2009*)
EMITENT:     PARLAMENTUL
----------------
    *) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pâna la data de 6 octombrie 2009, cu modificarile si completarile aduse de <LLNK 12009   105180 301   0 49>ORDONANTA DE URGENTA nr. 105 din 6 octombrie 2009.
----------------
    **) Republicata în temeiul dispozitiilor <LLNK 12005   179180 302   0 57>art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea <LLNK 12004   340 10 201   0 18>Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.142 din 16 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12006   181 10 201   0 18>Legea nr. 181/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, dându-se textelor o noua numerotare.
    <LLNK 12004   340 11 201   0 18>Legea nr. 340/2004 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004 si ulterior a mai fost modificata prin <LLNK 12007   262 10 201   0 18>Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea <LLNK 12004   554 10 201   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007.
 
    CAP. I
    Dispozitii generale
 
    ART. 1
    (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.
    (2) Guvernul numeste câte un prefect în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.
    (3) Prefectul este garantul respectarii legii si a ordinii publice la nivel local.
    (4) Ministrii si conducatorii celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atributiile lor de conducere si control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine.
    (5) Atributiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului**).
-----------
    **) A se vedea <LLNK 12006   460 20 301   0 33>Hotarârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale <LLNK 12004   340 10 201   0 18>Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006.
 
    ART. 2
    (1) Pentru exercitarea de catre prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constitutiei si altor legi se organizeaza si functioneaza institutia prefectului, sub conducerea prefectului.
    (2) Institutia prefectului este o institutie publica cu personalitate juridica, cu patrimoniu si buget propriu.
    (3) Prefectul este ordonator tertiar de credite.
    (4) Structura organizatorica si modul de functionare ale institutiei prefectului se stabilesc prin hotarâre a Guvernului*).
-----------
    *) A se vedea <LLNK 12006   460 20 301   0 33>Hotarârea Guvernului nr. 460/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006.
 
    ART. 3
    (1) Sediul institutiei prefectului, denumit prefectura, este în municipiul resedinta de judet, într-un imobil proprietate publica a statului, a judetului sau a municipiului, dupa caz.
    (2) Pentru municipiul Bucuresti, respectiv judetul Ilfov, sediul institutiei prefectului este în municipiul Bucuresti.
    ART. 4
    (1) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Lista serviciilor publice deconcentrate prevazute la alin. (1) se aproba si se actualizeaza la propunerea ministrului internelor si reformei administrative, prin decizie a primului-ministru.
    ART. 5
    Activitatea prefectului se întemeiaza pe principiile:
    a) legalitatii, impartialitatii si obiectivitatii;
    b) transparentei si liberului acces la informatiile de interes public;
    c) eficientei;
    d) responsabilitatii;
    e) profesionalizarii;
    f) orientarii catre cetatean.
    ART. 6
    (1) Capacitatea juridica de drept public a institutiei prefectului se exercita în exclusivitate de catre prefect.
    (2) Exercitarea drepturilor si asumarea obligatiilor civile ale institutiei prefectului se realizeaza de catre prefect sau de catre o persoana anume desemnata prin ordin al acestuia.
    ART. 7
    (1) Activitatea institutiei prefectului este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, si din alte surse legal constituite.
    (2) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finantare internationala.
    ART. 8
    (1) Conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligatia sa transmita prefectului proiectul de buget. Avizul prefectului privind proiectul de buget se înainteaza conducatorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.
    (2) Situatiile financiare privind executia bugetara, întocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. Avizul prefectului privind situatiile financiare se înainteaza conducatorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.
    (3) Avizele prefectului prevazute la alin. (1) si (2) sunt consultative.
    ART. 9
    (1) Pentru îndeplinirea atributiilor si prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecti. Prefectul municipiului Bucuresti este ajutat de 3 subprefecti.
    (2) Atributiile subprefectului se stabilesc prin hotarâre a Guvernului*).
-----------
    *) A se vedea <LLNK 12006   460 20 301   0 33>Hotarârea Guvernului nr. 460/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006.
 
    ART. 10
    Prefectul si subprefectul fac parte din categoria înaltilor functionari publici.
    ART. 11
    Între prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
 
    CAP. II
    Drepturile si îndatoririle prefectilor si subprefectilor
 
    ART. 12
    (1) Prefectii si subprefectii care nu detin o locuinta proprietate personala în municipiul resedinta de judet în care au fost numiti beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu 3 salarii de baza brute, precum si de locuinta de serviciu corespunzatoare, în conditiile legii, în baza unui contract de închiriere, pe durata îndeplinirii functiei.
    (2) În situatia prevazuta la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuintei de serviciu, cele pentru transportul prefectilor si subprefectilor si al familiilor acestora, la mutarea în localitatea în care îsi are sediul institutia prefectului, si cele de instalare sunt suportate din bugetul institutiei prefectului.
    (3) Contractul de închiriere a locuintei de serviciu se încheie pe perioada exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect. La data încetarii exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect, contractul de închiriere înceteaza de drept.
    ART. 13
    Prefectii si subprefectii nu au dreptul la greva.
    ART. 14
    Prefectii si subprefectii nu pot sa înfiinteze organizatii sindicale proprii.
    ART. 15
    Prefectii si subprefectii au obligatia sa informeze conducerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative ori de câte ori calatoresc în afara judetului.
    ART. 16
    Ca reprezentant al Guvernului, prefectului în functie i se acorda onoruri militare, în conditiile stabilite prin regulamentele specifice, cu ocazia ceremoniilor militare organizate la nivelul judetului.
    ART. 17
    Prefectul si subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizatii careia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice, potrivit legii, sub sanctiunea destituirii lor din functia publica.
    ART. 18
    Prefectul si subprefectul raspund, dupa caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele savârsite în exercitarea atributiilor ce le revin, în conditiile legii.
 
    CAP. III
    Atributiile prefectului
 
    ART. 19
    (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) asigura, la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si a hotarârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;
    b) actioneaza pentru realizarea în judet, respectiv în municipiul Bucuresti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare si dispune masurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competentele si atributiile ce îi revin, potrivit legii;
    c) actioneaza pentru mentinerea climatului de pace sociala si a unei comunicari permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordând o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale;
    d) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru determinarea prioritatilor de dezvoltare teritoriala;
    e) verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului;
    f) asigura, împreuna cu autoritatile si organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în conditiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire si interventie pentru situatii de urgenta;
    g) dispune, în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, masurile care se impun pentru prevenirea si gestionarea acestora si foloseste în acest sens sumele special prevazute în bugetul propriu cu aceasta destinatie;
    h) utilizeaza, în calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat si baza logistica de interventie în situatii de criza, în scopul desfasurarii în bune conditii a acestei activitati;
    i) dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor si a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate;
    j) asigura realizarea planului de masuri pentru integrare europeana;
    k) dispune masuri de aplicare a politicilor nationale hotarâte de Guvern si a politicilor de integrare europeana;
    l) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tara si din strainatate, în vederea promovarii intereselor comune;
    m) asigura folosirea, în conditiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetatenii apartinând minoritatilor nationale si serviciile publice deconcentrate în unitatile administrativ-teritoriale în care acestia au o pondere de peste 20%.
    (2) Prefectul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege si de celelalte acte normative, precum si însarcinarile stabilite de Guvern.
    ART. 20
    Prefectul poate verifica masurile întreprinse de primar sau de presedintele consiliului judetean în calitatea lor de reprezentanti ai statului în unitatea administrativ-teritoriala si poate sesiza organele competente în vederea stabilirii masurilor necesare, în conditiile legii.
    ART. 21
    (1) Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducator al unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu si un reprezentant al institutiei prefectului din judetul în care îsi are sediul serviciul public, desemnat prin ordin al prefectului, în conditiile legii.
    (2) Prefectul poate propune ministrilor si conducatorilor celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sanctionarea conducatorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.
    ART. 22
    (1) În fiecare judet functioneaza un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecti si conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îsi au sediul în judetul respectiv.
    (2) La lucrarile colegiului prefectural pot fi invitate si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara.
    (3) Colegiul prefectural se convoaca de catre prefect cel putin o data pe luna si oricând se considera ca este necesar.
    (4) Atributiile colegiului prefectural privesc armonizarea activitatii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judetul respectiv, precum si implementarea programelor, politicilor, strategiilor si planurilor de actiune ale Guvernului la nivelul judetului sau al localitatilor acestuia si vor fi reglementate prin hotarâre a Guvernului*).
---------
    *) A se vedea <LLNK 12006   460 20 301   0 33>Hotarârea Guvernului nr. 460/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006.
 
    ART. 23
    (1) Prefectul poate solicita primarului sau presedintelui consiliului judetean, dupa caz, convocarea unei sedinte extraordinare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti în cazuri care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice.
    (2) În caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unitatilor administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndata a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    ART. 24
    În situatii de urgenta sau de criza autoritatile militare si organele locale ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative au obligatia sa informeze si sa sprijine prefectul pentru rezolvarea oricarei probleme care pune în pericol ori afecteaza siguranta populatiei, a bunurilor, a valorilor si a mediului înconjurator.
    ART. 25
    Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, prefectul solicita institutiilor publice si autoritatilor administratiei publice locale documentatii, date si informatii, iar acestea sunt obligate sa i le furnizeze cu celeritate si în mod gratuit.
 
    CAP. IV
    Actele prefectului
 
    ART. 26
    (1) Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în conditiile legii.
    (2) Ordinele prin care se stabilesc masuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise dupa consultarea conducatorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.
    (3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publica, potrivit legii.
    ART. 27
    (1) Ordinul prefectului, care contine dispozitii normative, devine executoriu numai dupa ce a fost adus la cunostinta publica. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicarii catre persoanele interesate.
    (2) Ordinele emise de prefect în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunostinta si sunt executorii.
    (3) Ordinele cu caracter normativ se comunica de îndata Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
    (4) Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, daca le considera nelegale sau netemeinice.
    ART. 28
    (1) Prefectii sunt obligati sa comunice ordinele emise potrivit art. 26 alin. (2) conducatorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale pot propune Guvernului masuri de anulare a ordinelor emise de prefect, daca le considera nelegale.
    (2) Prefectul poate propune ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale masuri pentru îmbunatatirea activitatii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.
    ART. 29
    Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate sa comunice de îndata prefectilor actele cu caracter normativ emise în domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.
 
    CAP. V
    Cancelaria prefectului si oficiile prefecturale
 
    ART. 30
    (1) În cadrul institutiei prefectului se organizeaza si functioneaza cancelaria prefectului.
    (2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un consultant si secretarul cancelariei.
    (2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate specifice: directorul cancelariei, consilier, consultant si secretarul cancelariei.
-------------
    Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 1 al <LLNK 12009   105180 302   0 61>art. XI din ORDONANTA DE URGENTA nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.
 
    (2^1) Numarul maxim de posturi din cancelaria prefectului este de 4.
-------------
    Alin. (2^1) al art. 30 a fost introdus de pct. 2 al <LLNK 12009   105180 302   0 61>art. XI din ORDONANTA DE URGENTA nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.
 
    (3) Functia de secretar al cancelariei se asimileaza din punct de vedere al salarizarii cu functia de sef de cabinet. Pot fi numite în functia de secretar al cancelariei persoane cu studii superioare sau medii, în conditiile legii.
    (4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din functie de catre prefect.
    (5) Personalul din cadrul cancelariei prefectului îsi desfasoara activitatea în baza unui contract individual de munca încheiat, în conditiile legii, pe durata exercitarii functiei publice de catre înaltul functionar public.
    (6) Activitatea cancelariei prefectului este coordonata de director, care raspunde în fata prefectului în acest sens.
    (7) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr. I - <LLNK 12005     9130 303   0 51>cap. II lit. B - la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit <LLNK 12000    24180 301   0 46>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la <LLNK 11998   154 10 201   0 18>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12005   112 10 201   0 18>Legea nr. 112/2005, cu modificarile ulterioare.
    ART. 31
    (1) Prefectul poate organiza, prin ordin, în cadrul numarului de posturi si al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. În municipiul Bucuresti se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector.
    (2) Ordinul prefectului de înfiintare si organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
    (3) Oficiile prefecturale fac parte integranta din institutia prefectului.
    (4) Prin derogare de la prevederile <LLNK 12003   161 10 202   0 41>art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de catre un sef al oficiului prefectural.
    (5) Functia de sef al oficiului prefectural este echivalenta cu functia de director executiv.
    (6) Numirea, modificarea, suspendarea si încetarea raportului de serviciu al sefului oficiului prefectural se fac de catre prefect, în conditiile legii.
 
    CAP. VI
    Dispozitii tranzitorii si finale
 
    ART. 32
    Prevederile art. 7, 8 si 17 se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2006.
    ART. 33
    Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile <LLNK 11999   188 11 211   0 18>Legii nr. 188/1999*) privind Statutul functionarilor publici, republicata, si ale <LLNK 12001   215 10 201   0 48>Legii administratiei publice locale nr. 215/2001**), republicata.
-------------
    *) <LLNK 11999   188 11 211   0 18>Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007.
    **) <LLNK 12001   215 11 201   0 48>Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007 si a fost modificata si completata prin <LLNK 12008    20180 301   0 45>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2008 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, si prin <LLNK 12008    35 10 201   0 17>Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea <LLNK 12004    67 11 201   0 17>Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a <LLNK 12001   215 10 201   0 48>Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a <LLNK 12004   393 10 201   0 18>Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008.
 
    ART. 34
    Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, prevederile art. 26 si 27, cele ale sectiunii 1 "Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti" a cap. VIII "Prefectul" si ale <LLNK 12001   215 11 202 154 71>art. 154 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare***), precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
-----------
    ***) Prevederile art. 26 si 27, cele ale sectiunii 1 "Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti"din cap. VIII "Prefectul" si ale art. 154 alin. (2) au fost abrogate la data intrarii în vigoare a prezentei legi si anterior republicarii <LLNK 12001   215 10 201   0 48>Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007.
 
    NOTA:
    Reproducem mai jos prevederile <LLNK 12005   179180 302   0 61>art. II-IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/2005 care nu sunt încorporate în textul republicat al <LLNK 12004   340 10 201   0 18>Legii nr. 340/2004 si care se aplica, în continuare, ca dispozitii proprii ale <LLNK 12005   179180 301   0 47>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 179/2005:
    "Art. II. - Functiilor publice de prefect si de subprefect nu le sunt aplicabile prevederile <LLNK 12003   161 10 202   0 46>art. XVI alin. (4)****) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
------------
    ****) Alin. (4) al <LLNK 12003   161 10 202   0 31>art. XVI din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogat prin <LLNK 12006   251 10 201   0 18>Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea <LLNK 11999   188 11 211   0 18>Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006.
 
    Art. III. - (1) Prefectii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si cei care vor ocupa posturile ramase vacante dupa data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pâna la 31 decembrie 2005 pot fi numiti în functii publice de prefect în urma promovarii unui examen de atestare pe post.
    (2) Subprefectii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si cei care vor ocupa posturile ramase vacante dupa data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pâna la 31 decembrie 2005 pot fi numiti în functii publice de subprefect în urma promovarii unui examen de atestare pe post.
    (3) Pot participa la examenul de atestare pe post si pot ocupa functiile publice în conditiile prevazute la alin. (1) si (2) persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la <LLNK 11999   188 11 212  15 32>art. 15*) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor prevazute la lit. c)-e).
-----------
    *) <LLNK 11999   188 11 211   0 18>Legea nr. 188/1999 a fost ulterior republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, iar vechiul art. 15 a devenit art. 16.
 
    (4) Persoanele care nu promoveaza examenul de atestare pe post, în conditiile legii, vor fi eliberate din functiile detinute.
    (5) Numirea în functii publice a persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) se face începând cu data de 1 ianuarie 2006.
    (6) Conditiile de organizare si desfasurare a examenului de atestare pe post se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (7) Examenul de atestare pe post este gestionat de comisia pentru recrutarea înaltilor functionari publici numita prin decizie a primului-ministru.
    Art. IV. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, functia publica de secretar general al prefecturii se transforma în functia publica de subprefect.
    (2) Secretarii generali ai prefecturii în functie la data de 31 decembrie 2005 ca urmare a promovarii concursului organizat pentru ocuparea functiei publice respective sunt numiti în functia publica de subprefect începând cu data de 1 ianuarie 2006.
    (3) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, atributiile stabilite prin actele normative în vigoare în competenta secretarului general al prefecturii se exercita de catre unul dintre subprefecti, desemnat prin ordin al prefectului."
 
                              
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Legea 340