Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Legea 52

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*actualizata*)
privind transparenta decizionala în administratia publica

(actualizata pâna la data de 13 decembrie 2010*)
EMITENT:     PARLAMENTUL
 
    *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pâna la data de 13 decembrie 2010, cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010
    Parlamentul României adopta prezenta lege.
    CAP. 1
    Dispozitii generale 
    ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale în cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.
    (2) Legea are drept scop:
    a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative;
    b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor în procesul de luare a deciziilor administrative si în procesul de elaborare a actelor normative;
    c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul întregii administratii publice.
    ART. 2
    Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmatoarele:
    a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative;
    b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
    c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli:
    1. sedintele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în conditiile legii;
    2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice;
    3. minutele acestor sedinte vor fi înregistrate, arhivate si facute publice, în conditiile legii.
    ART. 3
    In sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
    a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala;
    b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfasurat de autoritatile publice;
    c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;
    d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimata verbal sau în scris, primita de catre autoritatile publice de la orice persoana interesata în procesul de luare a deciziilor si în procesul de elaborare a actelor normative;
    e) obligatia de transparenta - obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice;
    f) asociatie legal constituita - orice organizatie civica, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica;
    g) minuta - documentul scris în care se consemneaza în rezumat punctele de vedere exprimate de participanti la o sedinta, precum si rezultatul dezbaterilor;
    h) ordine de precadere - ordinea care determina prioritatea participarii la sedintele publice, în raport cu interesul manifestat fata de subiectul sedintei;
    i) sedinta publica - sedinta desfasurata în cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persoana interesata.
    j) documente de politici publice - instrumentele de decizie prin intermediul carora sunt identificate posibilele solutii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite si structurate în Hotarârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunatatirea sistemului de elaborare, coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale si în Hotarârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificarile ulterioare.
-----------
    Lit. j) a art. 3 a fost introdusa de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010 publicata în     MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010.
     ART. 4
    Autoritatile administratiei publice obligate sa respecte dispozitiile prezentei legi sunt:
    a) autoritatile administratiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administratiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum si autoritatile administrative autonome;
    b) autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, primarii, institutiile si serviciile publice de interes local sau judetean.
    ART. 4^1
    Dispozitiile prezentei legi se aplica si documentelor de politici publice elaborate de autoritatile administratiei publice centrale, asa cum sunt acestea prevazute la art. 4 lit. a).
---------
    Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010 publicata în     MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010.
 
    ART. 5
    Prevederile prezentei legi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative si sedintelor în care sunt prezentate informatii privind:
    a) apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice si politice ale tarii, precum si deliberarile autoritatilor, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
    b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
    c) datele personale, potrivit legii.
 
    CAP. 2
    Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor
 
    SECTIUNEA 1
    Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative
 
    ART. 6
    (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune în site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, într-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.
    (2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, în conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea în care cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
    (3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevazut la alin. (2).
    (4) La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
    (5) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
    (6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).
    (7) Autoritatea publica în cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri în care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut în scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
    (8) In toate cazurile în care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica în cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ în discutie.
    (9) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii în procedura de urgenta prevazuta de reglementarile în vigoare.
 
    SECTIUNEA a 2-a
    Dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor
 
    ART. 7
    (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face în urmatoarele conditii:
    a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat în site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile înainte de desfasurare;
    b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat în sedinta publica;
    c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.
    (2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.
    (3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de sedinte, în ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite în raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.
    (4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul massmedia la sedintele publice.
    ART. 8
    Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
    ART. 9
    (1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice.
    (2) Punctele de vedere exprimate în cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art. 8 au valoare de recomandare.
    ART. 10
    Minuta sedintei publice, incluzând si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor în care s-a hotarât vot secret, va fi afisata la sediul autoritatii publice în cauza si publicata în site-ul propriu.
    ART. 11
    (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice. Atunci când se considera necesar, sedintele publice pot fi înregistrate.
    (2) Înregistrarile sedintelor publice, cu exceptia celor prevazute la art. 6, vor fi facute publice, la cerere, în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
    (3) Autoritatile administratiei publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa justifice în scris nepreluarea recomandarilor formulate si înaintate în scris de cetateni si asociatiile legal constituite ale acestora.
-----------
    Alin. (3) al art. 11 a fot introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010 publicata în     MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010.
 
    ART. 12
    (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa întocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    a) numarul total al recomandarilor primite;
    b) numarul total al recomandarilor incluse în proiectele de acte normative si în continutul deciziilor luate;
    c) numarul participantilor la sedintele publice;
    d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
    e) situatia cazurilor în care autoritatea publica a fost actionata în justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
    f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;
    g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.
    (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public în site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu într-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare în sedinta publica.
 
    CAP. 3
    Sanctiuni
 
    ART. 13
    (1) Orice persoana care se considera vatamata în drepturile sale, prevazute de prezenta lege, poate face plângere în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Plângerea si recursul se judeca în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
    ART. 14
    Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii, fapta functionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la sedintele publice sau împiedica implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în conditiile prezentei legi.
    ART. 15
    Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a autoritatii publice. In cazul în care presedintele de sedinta constata ca o persoana a încalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, în ultima instanta, evacuarea acesteia.
 
    CAP. 4
    Dispozitii finale
 
    ART. 16
    (1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.
    ART. 17
    In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatile publice si celelalte persoane juridice prevazute la art. 4 sunt obligate sa îsi modifice regulamentul de organizare si functionare în conformitate cu prevederile prezentei legi.
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
                   
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC
 
    Bucuresti, 21 ianuarie 2003.
    Nr. 52.Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Legea 52