Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică 
*)
 
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 3 decembrie 2013
Data intrării în vigoare: 3 decembrie 2013
 
    *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completată prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2010.
 
    CAP. I
    Dispoziţii generale
 
    ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
    (2) Legea are drept scop:
    a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
    b) să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
    c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.
    ART. 2
    Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:
    a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
    b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
    c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
    1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
    2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
    3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.
    ART. 3
    În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
    a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală;
    b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice;
    c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;
    d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;
    e) obligaţia de transparenţă - obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice;
    f) asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică;
    g) minută - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică sau la o dezbatere publică;
    h) ordine de precădere - ordinea care determină prioritatea participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei;
    i) şedinţă publică - şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată;
    j) documente de politici publice - instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite şi structurate în Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale şi în Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare;
    k) dezbatere publică - întâlnirea publică, organizată conform art. 7.
    ART. 4
    Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte dispoziţiile prezentei legi sunt:
    a) autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile administrative autonome;
    b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primarii, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.
    ART. 5
    Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi documentelor de politici publice elaborate de autorităţile administraţiei publice centrale, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 4 lit. a).
    ART. 6
    Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:
    a) apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
    c) datele personale, potrivit legii.Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Legea 52 / 2003