Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»

EDUCATIA

Institutii implicate:

 • Inspectoratul Scolar Judetean Cluj
 • Organismul intermediar POS Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest
 

 
Obiective specifice si actiuni prevazute pentru realizarea lor:

1. Restructurarea retelei scolare în scopul eficientizarii procesului educational

 • Studii privind posibilitatile de eficientizare a învatamântului rural; Clasele vor avea cel putin 12 elevi iar unde nu va fi posibil se va organiza învatamânt simultan
 • Consultarea CDL-ului privind necesarul de forta de munca si noile specializari;
 • Dezvoltarea, la nivelul unitatilor de învatamânt a curriculum-ului regional si local.
 

2. Incadrarea cu personal didactic calificat a unitatilor de învatamant.Fundamentarea si elaborarea politicii de personal

 • Realizarea activitatilor de mobilitate a personalului didactic in conformitate cu metodologiile si calendarul activitatilor de mobilitate;
 • Reducerea numarului de cadre didactice necalificate din învatamântul preuniversitar sub 1% la nivelul judetului
 • Asistarea si consilierea scolilor privind descentralizarea deciziei de încadrare cu personal didactic
 • Realizarea unei baze de date operationale,  fundamentate pe echilibrul intre cerere si oferta, pe dezvoltarea calitatii actului didactic, pe eficienta procesului educativ.
 

3. Consilierea, sprijinirea si formarea  cadrelor didactice în scopul stimularii si valorificarii creativitatii

 • Activitati de formare continua prin CCD, realizate în concordanta cu oferta proprie de formare si/sau în parteneriat cu alti furnizori de formare ; Formarea  a cel putin 1000 de cadre didactice prin programe în care ISJ Cluj este beneficiar sau partener.
 • Monitorizarea si evaluarea impactului programelor de formare desfasurate, în cadrul celor 6  inspectii RODIS progamate în semestrul al II-lea al anului scolar curent, respective cel putin 3 inspectii RODIS în perioada primului semestru al anului scolar viitor.
 • Asistenta si sprijin pentru promovarea în cariera
 

4. Organizarea si monitorizarea actiunilor de formare continua  a cadrelor didactice

 • Ofertarea de pachete de formare centrate pe nevoile scolii, identificate în urma inspectiei scolare, Analize de nevoi realizate în cadrul inspectiilor tematice (cel putin 2 în fiecare semestru) si inspectiilor complexe de tip RODIS (6  inspectii RODIS progamate în semestrul al II-lea al anului scolar curent, respective cel putin 3 inspectii RODIS în perioada primului semestru al anului scolar viitor).
 • Colaborarea cu departamentele pentru pregatirea personalului didactic, cu centrele de perfectionare din cadrul liceelor si grupurilor scolare, cu CCD, CJRAE în vederea  informarii si perfectionarii personalului din invatamant.;
 • Formarea personalului didactic si a  personalului de conducere, îndrumare si control prin programe  de formare continua acreditate. Cuprinderea a 30 de directori/directori adjuncti/ inspectori în programe de management educational.
 

 5.  Realizarea unui management eficient  in conditiile asumarii descentralizarii si asigurarii calitatii

 • Întâlniri de lucru ISJ, AL, directori ai unitatilor de învatamânt-realizate pe zone ale judetului Cluj ;
 • Consolidarea autonomiei si a capacitatii de a gestiona resursele financiare si umane la nivelul fiecarei unitati de învatamânt;
 • Implicarea atât a structurilor sistemului educational, cât si a partenerilor externi sau beneficiarii serviciilor educationale (parintii, elevii, patronate, sindicate, autoritati publice locale, sectorul non-profit, asociatiile profesionale) în mecanismele decizionale si de consultare;
 • Activitati  de formare  manageriala privind : managementul  financiar, calitatea în educatie, evaluare interna ; achizitii publice.
 

6. Scaderea abandonului scolar

 • Managementul prezentei elevilor în scoala; Implementarera programului de monitorizare a absentelor elevilor în scoala;Reducerea numarului de absente nemotivate cu 2%, raportat la anul scolar precedent.Implementarea Strategiei Judetene de îmbunatatire a accesului la educatie ;
 • Implementarea programului „A doua sansa” pentru învatamântul primar si gimnazial.
 • Dezvoltarea de instrumente specifice de autoevaluare
 • Monitorizarea autoevaluarii anuale de progres a tuturor unitatilor de învatamânt;
 • Implementarea de subproiecte care urmaresc îmbunatatirea accesului elevilor la un învatamânt de calitate;
 • Reformarea managementului calitatii în toate unitatile de învatamânt
 • Dezvoltarea competentelor profesionale ale profesorilor si îmbunatatirea conditiilor de desfasurare a  procesului de învatamânt cu prioritate în scolile din mediul rural;
 

7. Monitorizarea si evaluarea calitatii predarii si a standardelor educationale atinse de elevi

 • Inspectii tematice (cel putin 2 inspectii/semestru)
 • Inspectii de tip RODIS ;( 6  inspectii RODIS progamate în semestrul al II-lea al anului scolar curent, respective cel putin 3 inspectii RODIS în perioada primului semestru al anului scolar viitor)
 • Inspectii curente de specialitate si speciale
 

8. Asigurarea conditiilor pentru promovarea examenelor nationale cu rezultate foarte bune

 • Organizarea examenelor nationale. Analiza rezultatelor si reglare de proces. Realizarea unei promovabilitati de cel putin 65% la examenul national de bacalaureat, sesiunea 2011.
 

9. Extinderea activitatii ISJ ca furnizor de formare profesionala a adultilor. Cresterea adaptabilitatii ofertei educationale la cerintele pietei muncii, prin crearea de produse educationale noi in parteneriat

 • Continuarea parteneriatului cu unitatile scolare tehnice
 • Stabilirea unui cadru pentru recunoasterea calificarilor (credite transferabile) care sa faciliteze continuarea studiilor la nivel superior, atat pentru elevi, cat si pentru adulti;
 • Propuneri de completare a nomenclatorului de calificari profesionale.
 

10. Colaborarea cu autoritatile locale pentru ameliorarea si dezvoltarea în continuare a infrastructurii

 • Stabilirea în cadrul colaborarii cu autoritatile centrale si locale a prioritatilor de dezvoltare a unitatilor scolare sub aspectul investitiilor, reparatiilor curente si capitale, igienizari
 • Sprijinirea scolilor în obtinerea autorizatiei de functionare
 

11. Dotarea unitatilor scolare cu echipament didactic modern, mobilier  si chipament IT.Continuare programelor de reabilitare scoli.

 • Dotarea scolilor cu echipament didactic modern prin parteneriate si proiecte;
 • Dotarea scolilor din mediul rural cu echipament I.T.   Legarea lor în retea si conectarea la internet.
 • Dotarea cabinetelor scolare de asistenta siiho-pedagocica (cu materiale informative privind reteaua scolara, profile ocupationale, baterii de teste de aptitudini etc.)
 • Dotarea cu laboratoare a unitatilor de învatamânt
 

12. Modernizarea bazei de  mijloace de transport propriu si de microbuze a unitatilor scolare rurale. Sustinerea  sociala a elevilor pentru frecventarea scolii

 • Identificarea nevoilor reale de transport scolar nerezolvate inca în zona rurala;
 • Aplicarea programelor sociale  Guvernamentale
 • Atragerea de fonduri de la alti parteneri si agenti economici 
 • Asigurarea bosurii “Admitere 2011” pentru fiecare absovent al clasei a VIII-a, dirigintii acestor clase, directorii unitatilor de învatamânt gimnazial (7000 de brosuri );

13. Învatamânt particular si forme alternative. Cresterea calitatii educatiei furnizate

 • Acordarea de consiliere in vederea obtinerii acreditarii 
 • Cuprinderea, in fiecare unitate de inspectie, a 1-2 unitati de invatamant particular (inspectii în echipa si de specialitate)
 • Acordarea de consiliere in vederea încadrarii cu personal didactic calificat. Verificarea încadrarilor în  unitatile de învatamânt .
 

14. Crearea cadrului de implementare a programelor comunitare la nivelul ISJ si al unitatilor de învatamânt.

 • Formarea de competente necesare aplicarii si implementarii programelor comunitare la nivel local
 • Avizarea proiectelor din cadrul programelor comunitare
 • Facilitarea informarii în directia identificarii si utilizarii fondurilor pentru finantarea proiectelor în educatie cu accent pe fondurile structurale;
 • Dobândirea de competente în scrierea si managementul proiectelor europene;
 • Monitorizarea reflectarii institutionale a efectelor proiectelor la nivelul unitatilor de învatamânt 
 • Asigurarea diseminarii politicilor educationale prioritare în domeniul educatiei si formarii profesionale 
 

15. Cresterea accesibilitatii locale a oportunitatilor comunitare  de finantare în domeniul educatiei si formarii din perioada 2007-2013. 

 • Identificarea surselor, elaborarea de proiecte si beneficierea de cel putin 80% din oportunitatile de finantare  prin fonduri nerambursabile pentru educatie,  cu accent pe fondurile structurale;
 

16. Sprijinirea  scolilor în organizarea  de activitati educative care sa corespunda specificului cerintelor elevilor si  nevoilor de educatie.

 • Programe si activitati educative cu impact asupra dezvoltarii personale a elevilor (programele antidrog, de eliminare a abandonului scolar, programe de prevenire a violentei în scoli, etc.)
 • Valorizarea  orei de dirigentie
 

17. Coordonarea si sprijinirea de activitati educative extrascolare care valorifica traditiile culturale românesti si universale ca alternative reale de petrecere a timpului liber al elevilor

 • Corelarea ofertelor educationale ale scolii cu cele ale comunitatii
 • Stimularea activitatilor care încurajeaza cooperarea si spiritul de echipa
 

18. Continuarea integrarii progresive a elevilor cu deficiente in invatamantul de masa

 • Monitorizari si analize ale progresului inregistrat de elevii din invatamantul special si luarea deciziilor corecte in cadrul comisiilor de specialitate
 • Evaluarea curenta si sumativa a elevilor cu CES  integrat de catre cadrele didactice de sprijin
 

19. Sporirea eficientei actiunilor de orientare realizate in scoli

 • Consilierea psihopedagogica pentru elevi , cadre didactice si parint
 • Analiza concluziilor desprinse din chestionarele privind orientarea scolara , coroborarea acestora cu observatiile din timpul inspectiilor scolare si stabilirea de modalitati de eficientizare .
 • Oferirea de informatii privind orientarea scolara si profesionala
 

20. Formarea managerilor pentru aplicarea corespunzatoare a mecanismelor financiare specifice descentralizarii

 • Cursuri adresate directorilor de unitati scolare si contabililor sefi ;
 • Cursuri adresate personalului de îndrumare si control;
 • Cursuri postuniversitare/ masterat   în domeniul managementului educational sau al administratiei publice
 

21.Îmbunatatirea cuprinderii copiilor si tinerilor din grupurile dezavantajate, cu focalizare pe romi, în toate nivelurile de învatamânt

 • Elaborarea de proiecte care sa stimuleze tinerii rromi catre procesul educational
 • Introducerea temelor de prevenire si combatere a discriminarii rromilor în scoli;
 • Colaborarea cu O.N.G.-uri si cu CCD Cluj pentru realizarea unui program de perfectionare a cadrelor didactice care lucreaza cu elevii rromi.
 • Dezvoltarea de alternative educationale pentru zonele izolate si de educatie compensatorie pentru copiii romi aflati în situatii speciale (rezidenti în zone izolate, a celor care au abandonat sau nu au frecventat niciodata scoala, a celor proveniti din familii nomade, a celor cu risc de esec scolar.
 • Identificarea copiilor romi de vârsta prescolara din comunitate
 • Valorificarea mestesugurilor traditionale ale etniei rrome prin profiluri specifice
 • Organizarea  de  tabere  multiculturaleContact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Educatia