Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Planul de acţiuni programul de guvernare 2009-2012 » Protectia mediului inconjurator

Protecţia mediului înconjurător

 

Instituţii implicate:

 • Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca
 • Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Cluj
 • Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
 • Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” Cluj 
 • Direcţia de Sănate Publică a Judeţului Cluj
 • Direcţia pentru Agricultură Cluj
 • Unitatea Fitosanitară Cluj
 • Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj
 • Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj
 • Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj
 • Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj
 

Obiective specifice şi acţiuni prevăzute pentru realizarea lor:

1. Creşterea calităţii veţii şi a mediului în comunităţile umane

1.1 Mediul şi sănătatea populaţiei
 • Monitorizarea calităţii factorilor de  mediu prin analize periodice
  • APĂ
   • Analiza potabilităţii apei  - probe de apă, trimestrial, de la sursele de apă permanente (centrale) şi semestrial din sursele sezoniere (de suprafaţă) utilizate la animale
   • Analiza apelor  reziduale - probă medie de apă şi de nămol (rezidual din sedimentele apelor reziduale), trimestrial, din ferme înainte de a părăsi teritoriul acesteia
   • Analiza apelor din bazinele piscicole lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultură
   • Monitorizarea calitativă şi cantitativă a resurselor de apă
   • Monitorizarea impactului surselor de poluare
  • AER
   • Analiza aerului - probă medie trimestrial din: adăposturile de animale, din afara adăposturilor de animal, din jurul fermelor zootehnice pe o rază de 500 m
   • Determinări prin examene de laborator a emisiilor rezultate din incinerarea  deşeurilor toxice şi de risc
  • Verificarea eficienţei decontaminării   - în  unităţi de creştere şi exploatare de păsări şi porci în sistem industrial după fiecare decontaminare profilactică şi de necesitate  
  • Expertiza parazitologică a pajiştilor naturale şi a păşunilor
  • Întocmirea Raportului privind starea mediului în anul 2010
  • Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului – reactualizarea şi actualizarea lunară a bazelor de date EIA şi SEA
 • Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă
  • Supravegherea sănătăţii în relaţia cu calitatea apei potabile
  • Supravegherea epidemiilor  hidrice
  • Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă  generate de apa de   fântână
  • Supravegherea sănătăţii în  relaţie cu calitatea apei de îmbăiere
  • Monitorizarea radioactivităţii apei potabile şi alimentului
  • Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu expunerea profesională  la radiaţii ionizante
  • Monitorizarea intoxicaţiilor neprofesionale cu  pesticide
  • Monitorizarea protecţiei radiologice a pacientului în radiologia de  diagnostic
  • Monitorizarea şi inspecţia  modului de gestionare a deşeurilor medicale
  • Controlul aplicării şi respectării normelor sanitare veterinare privind colectarea, transportul, prelucrarea subproduselor de origine animală, amenajarea şi folosirea cimitirelor, puţurilor seci, crematorii, decontaminarea locurilor şi containerelor de transport
  • Controlul privind organizarea în mod corespunzător a acţiunilor de strângerea, sterilizarea, eutanasierea câinilor comunitari, supranumerari, bolnavi
 
1.2 Managementul deşeurilor şi salubrizarea localităţilor
 • Gestiunea deşeurilor
  • Implementarea Planului Regional şi Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 
  • Monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate în cele 16 depozite neconforme în anul 2011: Sângeorz Băi (BN), Gherla (CJ), Câmpia Turzii (CJ), Cetatea Veche-Bolie (CJ), Turda (CJ),  Rohia-Tg Lăpuş (MM), Arinieş-Borşa (MM), Vişeu de Sus (MM), Beclean (BN), Cehu Silvaniei (SJ), Valea lui Mihai (BH), Salonta (BH), Tepliţa-Sighetu Marmaţiei (MM), Satu Nou de Jos-Baia Mare (MM) , Zalău(SJ) , Jibou (SJ)
  • Colectarea, validarea şi procesarea la nivel naţional a datelor privind deşeurile pentru anul 2009şi 2010
  • Valorificarea si reciclarea deşeurile de ambalaje 
  • Eliminarea echipamentelor si materialelor care contin bifenili si trifenili policlorurati
  • Colectarea şi dezmembrarea vehiculele scoase din uz
  • Colectarea şi valorificarea deşeurilor de hârtie-carton, PET, baterii şi acumulatori uzaţi, uleiuri uzate, anvelope uzate, deşeuri spitaliceşti, deşeuri lemnoase
  • Colectarea, valorificarea şi eliminarea bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor acestora
  • Colectarea şi valorificarea deseurilor de echipamente electrice si electronice. Întocmirea bazei de date pe anul 2010 privind cantităţile colectate la nivel regional.
 • Corelarea finanţărilor în infrastructura de mediu prin Programul operaţional sectorial de mediu
  • Proiect în derulare: Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Cluj
   Beneficiar: Consiliul Judeţean Cluj
   Valoare totală estimativă: 263.039.107 lei
   Valoare eligibilă:164.692.985 lei FEDR, 37.055.922 buget de stat şi 61.290.200 lei buget local
   Termen finalizare aplicaţie: 31.12.2014
   Obiective:
   • Reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare
   • Creşterea cantităţii de deşeurei reciclate şi valorificate
   • Înfiinţarea unei structuri eficiente de management al deşeurilor
   • Protecţia mediului şi a sănătăţii umane prin construcţia şi exploatarea unui depozit ecologic zonal de deşeuri, staţie de soratre şi staţie de compostare (Cluj-Napoca)
   • Staţii de transfer (Huedin, Mihai Viteazu, Gherla)
   • Închiderea şi ecologizarea depozitelor neconforme urbane
 • Asigurarea controlului managementului deşeurilor (acţiuni desfăşurate de Comisariatele Gărzii Naţionale de Mediu, sistemele de gospodărire a apelor, etc.)
 
1.3 Accesul la surse sigure de alimentare cu apă potabilă
 • Evaluarea şi monitorizarea calitatii factorilor de mediu APĂ
  • Analiza potabilităţii apei  - probe de apă, trimestrial, de la sursele de apă permanente (centrale) şi semestrial din sursele sezoniere (de suprafaţă) utilizate la animale
  • Analiza apelor  reziduale - probă medie de apă şi de nămol (rezidual din sedimentele apelor reziduale), trimestrial, din ferme înainte de a părăsi teritoriul acesteia
  • Analiza apelor din bazinele piscicole lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultură
 • Asigurarea reglementării şi controlul folosinţelor de apă
  • Emiterea actelor de reglementare a din punct de vedere al gospodăririi apelor
  • Urmărirea prin controale de fond şi tematice a impactului folosinţelor de apă asupra resurselor de apă (industria chimica si petrochimica, iazuri de stocare a reziduurilor din industia miniera, statii de epurare a apelor uzate orasenesti, etc)
  • Elaborarea planului tehnic de exploatare, întreţinere, reparaţii curente şi întreţinere cursuri de apă
 • Asigurarea alimentării cu apă potabilă la standarde europene prin reabilitarea şi/sau modernizarea staţiilor de tratare şi a reţelelor de distribuţie a apei potabile
  • Proiect în derulare: Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj-Sălaj
   Beneficiar: S.C. Compania de Apă “Someş”
   Valoare totală estimativă: 733 mil. lei, din care: 542 mil lei Fondul de Coeziune, 83 mil. lei buget de stat, 14 mil. lei buget local şi 94 mil. lei contribuţia beneficiarului
   Termen finalizare: 01.12.2013
   Scop: îmbunătăţirea procedurii de tratare a apei potabile şi a distribuţiei acesteia şi colectarea apelor uzate şi tratarea lor în 8 aglomerări urbane din judeţele Cluj (Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin) şi Sălaj
   Obiective:
   • Construcţia/modernizarea susrselor de apă destinate extragerii apei potabile
   • Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile/apei uzate
   • Extinderea/reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare
   • Construcţia/reabilitarea instalaţiilor de tratare a nămolului
   • Contorizare, echipamente de laborator, pentru detectarea perderilor, etc.
   • Conştientizarea populaţiei 
  • Proiect în derulare: Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în  regiunea Turda
   Beneficiar: S.C. Compania de Apă “Arieş”
   Valoare totală estimativă: 297,34 mil. lei, din care: 237 mil lei Fondul de Coeziune, 36,24 mil. lei buget de stat, 5,6 mil. lei buget local şi 18,5 mil. lei contribuţia beneficiarului
   Termen finalizare: 22.09.2013
   Scop: îmbunătăţirea procedurii de tratare a apei potabile şi a distribuţiei acesteia şi colectarea apelor uzate şi tratarea lor în regiunea Turda-Câmpia Turzii (Turda, Câmpia Turzii, Luna, Viişoara, Mihai Viteazu, Sănduleşti)
   Obiective:
   • Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă prin extinderea tratării apelor de suprefaţă în Câmpia Turzii şi prin modernizarea captării de apă subterană în municipiul Turda
   • Creşterea standardelor de siguranţă la staţiile de clorinare şi asigurarea unei monitorizări permanente a calităţii apelor
   • Gestionarea pierderilor de apă prin restructurarea şi reconfigurarea ocazională a reţelelor
   • Reabilitarea şi extinderea reţelei de colectare a apelor uzate în vederea extinderii serviciilor către populaţia urbană dar şi pentru localităţile învecinate
   • Reducerea infiltraţiilor în sistemul de colectare, stabilirea unui control al deversării apelor uzate industriale şi eliminarea încărcărilor poluante
   • Mărirea capacităţii şi a performanţei staţiei commune de epurare existente în Câmpia Turzii
 
1.4 Calitatea aerului, radioactivitatea şi zgomotul
 • Monitorizarea calităţii aerului şi radioactivităţii
  • Monitorizarea calitatii aerului prin folosirea a 4 statii automate de monitorizare a calitatii aerului in municipiul Cluj-Napoca  si a unei statii in municipiul Dej si a statiei automate pentru monitorizarea radioactivitatii mediului
  • Monitorizarea indicatorului PM 2,5 la statiile urbane – de la Liceul N. Balcescu din Cluj-Napoca si din municipiul Dej
  • Revizuirea planurilor de gestionare a calităţii aerului pentru judeţ
  • Ecopatologie şi protecţia mediului
   • Analiza aerului - probă medie trimestrial din: adăposturile de animale, din afara adăposturilor de animal, din jurul fermelor zootehnice pe o rază de 500 m
  • Determinarea gradului de contaminare radioactivă a produselor de origine animală şi non-animală, furajelor şi apei 
  • Determinarea tratării cu radiaţii ionizante a produselor alimentare si ingredientelor alimentare de origine non-animală
  • Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă
 • Reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă
  • Reactualizarea inventarelor unităţilor IPPC (prevenirea şi controlul integrat al poluării), controlul conformarii activitatilor acestor unităţi şi monitorizarea investitiilor asumate de către acestea prin programul de conformare
  • Implementarea Programului Naţional de Reducere Progresivă a Emisiilor de Dioxid de Sulf, Oxizi de Azot şi Pulberi (PNRPE) din Instalaţiile Mari de Ardere (IMA)
  • Limitarea emisiilor de Compuşi Organici Volatili (COV) rezultati din utilizarea solvenţilor organici, din activităţi şi instalaţii
 • Reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii în zonele rezidenţiale
  • Elaborarea hărţilor strategice de zgomot la nivelul municipiului Cluj-Napoca
 
1.5 Ameliorarea mediului urban
 • Popularizarea campaniei pentru mărirea suprafeţelor zonelor verzi urbane şi participarea la activităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului (“Marea debarasare”, acţiuni de plantarea efectivă de copaci, acţiuni de ecologizare)
 • Diminuarea impactului asupra mediului a agenţilor economici industriali care şi-au sistat activitatea prin urmărirea realizării măsurilor de ecologizare pe amplasamentele unde au desfăşurat activităţi
 • Utilizarea planurilor parcelare şi a ortofoplanurilor ca suport pentru verificarealucrărilor cadastrale
 • Verificarea, recepţionarea şi avizarea lucrărilor de specialitate în vederea emiterii certificatelor de urbanism pentru eliberarea autorizaţiilor de construcţie, atribuirii numerelor cadastrale pentru înscriereaîn evidenţele de cadastru
 • Utilizarea aplicaţiei “Sistem informaţional integrat de cadastru şi carte funciară” – e-TERRA
 
1.6 Limitarea efectelor negative ale substanţelor chimice periculoase
 • Verificarea implementării Regulamentului european privind înregistrarea, evaluarea şi autorizarea substanţelor chimice periculoase (REACH) de către agenţii economici din judeţ 
 • Monitorizare activităţilor care intră sub incidenţa reglementărilor comunitare privind chimicalele (agenţi economici importatori/exportatori de substanţe chimice periculoase, operatori care desfăşoară activităţi cu substanţe care depreciază stratul de ozon, operatori care produc/utilizează anumite substanţe în pesticide, deţinătorii de azbest şi produse pe bază de azbest)
 • Reinventarierea unitatilor SEVESO II şi a unitatilor care utilizeaza solventi organici; controlul conformarii si monitorizarea realizarii masurilor asumate prin programul de conformare aferente autorizatiilor de mediu la aceste unitati
 • Realizarea unei hărţi de risc în ceea ce priveşte rutele cele mai susceptibile la accidente de transport deşeuri periculoase, precum şi evaluarea cu soft-uri specializate a zonelor de risc asociate operatorilor economici de tip SEVESO în care sunt implicate materiale şi deşeuri periculoase.
 • Studii de consultanţă şi asistenţă tehnică privind vulnerabilitatea solului la poluarea cu nitraţi în 14 unităţi administrative (comunele – Apahida, Bonţida, Călăraşi, Câţcău, Cuzdrioara, Feleacu, Iclod, Jucu, Luna, Mihai Viteazu,Viişoara, Negreni, Sănduleşti, Sic).
 • Determinări prin examene de laborator a emisiilor rezultate din incinerarea deşeurilor toxice şi de risc, controlul neutralizării acestora, 
 • Verificarea eficienţei decontaminării  în unităţile de creştere şi exploatare de păsări şi porci în sistem industrial, după fiecare decontaminare proficlactică şi de necesitate
 • Proiect în pregătire: Reabilitare zone poluate istoric – deposit deşeuri periculoase fost Uzinele Chimice Turda – Poşta Rât Turda
  Beneficiar: Municipiul Turda
  Valoare totală estimativă: 109.863.291 lei, din care: 87890624 lei FC, 19775497 lei buget de stat, 2197799 contribuţie beneficiar
  Termen finalizare: 31.12.2013 
  Obiective: reducerea riscului şi îmbunătăţirea calităţii mediului în vederea protejării sănătăţii umane în zona Poşta Rât prin identificarea şi aplicarea măsurilor pentru decontaminara site-ului.
 

2. Schimbări climatice şi eficienţa energetică

 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
  • Emiterea autorizaţiilor GES (gaze cu efect de sera)
  • Analizarea cererilor operatorilor pentru accesarea Rezervei de Noi Intraţi, privind noile instalaţii
  • Verificarea proceselor şi instalaţiilor tehnologice care conduc la emisii de gaze cu efect de seră
  • Implementarea planurilor de măsuri pentru  monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, verificarea rapoartelor operatorilor privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră
 

3. Susţinerea şi stimularea investiţiilor în infrastructura de mediu

 • Proiect în derulare: Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar – Căianu – în vederea elaborării unui management conservativ şi durabil specific site-urilor Natrua 2000
  Beneficiar: Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca
  Valoare totală estimativă: 855,73 mil. lei, din care: 649,13 mil lei FEDR, 162,3 mil. lei buget de stat, 44,3 mil. lei contribuţia beneficiarului
  Termen finalizare: 31.12.2011
  Scop: managementul conservativ şi durabil al habitatelor/speciilor de interes comunitar din zona Căianu
  Obiective:
  • Implicarea factorilor interesaţi şi a comunităţilor locale în elaborarea şi implementarea măsurilor concrete de conservare
  • Întocmirea unei baze de date privind situaţia proprietarilor de teren din site, activităţile umane desfăşurate, modul de utilizare a terenuriloe, data abiotice principale, lista speciilor de floră şi faună inventariate de pe suprafaţa site-ului, lista habitatelor naturale şi a speciilor de interes comunitar şi naţional din site
  • Realizarea suportului cartographic
  • Elaborarea Planului de management specific unui site Natura 2000
  • Menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a habitattelor de pajişte xerofilă stepică
  • Creştrea semnificativă a interesului, cunoştinţelor şi atitudinilor favorabile legate de protejarea site-ului natural Căianu în cadrul comunităţii locale
 • Proiect în derulare: Managementul Sitului Natura 2000 – Sărăturile Ocna Veche
  Beneficiar: Consiliul Locala al Municipiului Turda 
  Valoare totală estimativă: 335188 lei, din care: 268.150 lei FEDR, 67.038 lei buget de stat 
  Termen finalizare: 03.06.2012 
  Obiective: protecţia sitului “Sărăturile Ocna Veche” prin realizarea unui sistem coerent de management al ariei protejate “Sărăturile Ocna Veche”, asigurându-se protecţia adecvată a speciilor şi habitatelor identificate
 

4.Managementul durabil al resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii 

 • Biodiversitatea şi ariile protejate
  • Monitorizarea îndeplinirii măsurilor din planul de conformare pentru grădiniile zoologice 
  • Administrarea ariilor protejate
   • Stabilirea măsurilor de conservare necesare pentru protecţia ariilor naturale protejate fără structuri de administrare şi neîncredinţate în custodie
   • Stabilirea măsurilor de conservare necesare pentru protecţia habitatelor şi speciilor de interes conservativ
   • Reactualizarea bazei de date privind  habitatele naturale şi speciile de floră şi faună sălbatică şi a habitatelor naturale de interes comunitar
   • Verificarea stării de conservare a ariilor naturale protejate
  • Reglementarea comerţului cu floră şi faună sălbatică
   • Autorizarea activităţiilor de recoltare/capturare/colectare/ valorificare a resurselor naturale de floră şi faună sălbatică şi controlul acestor activităţi
   • Expertiza sanitară-veterinară a zonelor de recoltare a moluştelor bivalve
 

5. Educaţie, cercetare, societate civilă şi colaborarea internaţională

 • Educarea ecologica a populatiei prin sensibilizarea si constientizarea publicului fata de problematica protectiei mediului - organizarea unor manifestari conform calendarului evenimentelor ecologice (realizare şi distribuire materiale informative, lecţii în şcoli privind importanţa protecţiei mediului, discuţii, etc.)
 • Implementarea cerinţelor Convenţiei de la Aarhus cu privire la accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în probleme de mediu
  • Asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu şi implicarea acestuia în luarea deciziilor de mediu (asigurarea accesului publicului la dezbaterile publice, etape în procedurile de reglementare)
  • Consultarea şi informarea publicului în cazul unor proiecte sau planuri care se desfăşoară în arii naturale protejate.
  • Intensificarea actiunilor de integrare a politicii de mediu in sectoarele prioritare cu impact semnificativ asupra mediului, respectiv: industrie, energie, transport, agricultura si turism
  • Urmărirea introducerii sistemelor de management de mediu în sectorul privat (EMAS)
 

6. Prevenirea şi eliminarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor

 • Implementarea managementului naţional a situaţiilor de urgenţă
  • Creşterea calităţii şi eficientizarea activităţilor preventive desfăşurate în vederea integrării comunităţilor locale în efortul de prevenire a situaţiilor de urgenţă.
   • Implementarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă cu accent deosebit pe concepţia de prevenire a dezastrelor, fie ele naturale, tehnologice sau biologice (controale, instructaje)
   • Desfăşurarea activităţilor de prevenire pe baza criteriului de eficienţă, prin folosirea raţională a resurselor, evaluarea permanentă a evoluţiei situaţiei operative şi mobilizarea energiilor către punctele slabe în raport  cu starea de operativitate
   • Intensificarea controalelor la investiţii care au fost puse în funcţiune fără a solicita obţinerea autorizaţia de securitate la incendiu sau protecţie civilă
   • Pregătirea tuturor membrilor componentei preventive  din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
   • Îmbunătăţirea concepţiei şi modului de acţiune pentru realizarea intervenţiilor şi altor misiuni de urgenţă specifice
    • ► Organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă (reuniuni, asigurarea fluxului informaţional la parametrii normali, colaborarea cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, avertizări hidrometeorologice, etc.)
    • ► Elaborarea „Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă”
    • ► Actualizarea şi completarea *Schemei cu riscurile teritoriale* precum şi actualizarea planurilor de cooperare cu instituţiile care au atribuţii în acest domeniu.
    • ► Întocmirea şi gestionarea bazei de date referitoare la situaţiilor de urgenţă produse în zona de competenţă şi actualizarea permanentă a acesteia pe tipuri de riscuri.
 • Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării efectelor inundaţiilor
  • Amenajarea pentru apărare împotriva inundaţiilor provocate pe râul Someşul Mic, sector Cluj-Napoca – Dej (valoarea investiţiei – 127.748 mii lei, anul începerii investiţiei – 1996, data finalizării investiţiei – 2012, surse de finanţare – buget de stat)
  • Amenajarea râului Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca (valoarea investiţiei – 145.054 mii lei, anul începerii investiţiei – 2005, data finalizării investiţiei – 2013, surse de finanţare – buget de stat)
  • Amenajarea Văii Olpret (valoarea investiţiei –7.730 mii lei, programat 2010 – 113 mii lei, anul începerii investiţiei – 2008, data finalizării investiţiei – 2011, surse de finanţare – buget de stat şi credite externe) şi Văii Ocnei, în zona municipiului Dej (valoarea investiţiei – 3.811 mii lei, anul începerii investiţiei – 2008, data finalizării investiţiei – 2011, surse de finanţare – buget de stat şi credite externe)
  • Reprofilarea Văii Salca, amonte de municipiul Dej (valoarea investiţiei – 5.392 mii lei, anul începerii investiţiei 2006, data finalizării investiţiei – 2012, surse de finanţare – buget de stat)
  • Menţinerea în stare operaţională a infrastructurii şi dotărilor din cadrul Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor
   • Definitivarea şi avizarea documentaţiilor privind întreţinerea infrastructurii sistemului de gospodărire a apelor
   • Monitorizarea programelor de exploatare a principalelor lacuri de acumulare
   • Actualizarea şi aprobarea regulamentelor şi instrucţiunilor de exploatare pentru lucrările din administrare şi alţi deţinători
   • Verificarea raporatelor privind realizarea fizică şi valorică a programului de exploatare, întreţinere şi reparaţii
  • Urmărirea comportării construcţiilor şi siguranţa barajelor
 • Prevenirea şi combaterea efectelor poluărilor accidentale
 • Implementarea Planurilor de management ale spaţiilor hidrografice 
 • Elaborarea planului tehnic de exploatare, întreţinere, reparaţii curente şi întreţinere cursuri de apă
 • Reformă instituţională-relaţia cu societatea civilă
  • Finalizarea Centrului Judeţean C.C.I. si instruirea personalului care va deservi centrul 
  • Amenajarea localului pentru Centrul de formare si pregatire a paramedicilor SMURD
  • Clarificarea statutului juridic al tuturor clădirilor aflate în administrare.
  • Organizarea de campanii de informare preventivă privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi conştientizare a cetăţenilor - „O casă sigură-o viaţă în plus”.
  • Planificarea, organizarea şi desfăşurarea de aplicaţii tactice complexe, exerciţii de simulare a unor situaţii de urgenţă cu implicarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi nu în ultimul rând a populaţiei.
  • Realizarea unor emisiuni radio şi de televiziune în vederea conştientizării populaţiei despre importanţa activităţii de prevenire .
 • Extinderea cooperării internaţionale prin participarea la programe şi proiecte tranfrontaliere 
  • Participarea ca parteneri tranfrontalieri în cadrul proiectului „Managementul durabil al resurselor natururale în interfluviile râurilor Tisa-Tur”, în cadrul programului HUSKROUA, al cărui partener lider este Direcţia de Hidroamelioraţii şi Gospodărirea Apelor Ucraina
  • Întâlniri în cadrul subcomisiilor de calitate cu Ucraina şi Ungaria
 • Proiect aprobat în ianuarie 2011 – Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Someş-Tisa
  Beneficiar: Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
  Valoare totală estimativă: 29558546 lei, din care: 23646837 lei FC, 5911709 lei buget de stat
  Termen finalizare: 31.12.2012
  Obiective: reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efecte asupra populaţiei prin: realizarea hărţilor de inundabilitate şi a planului pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Someş-Tisa, îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de apărare împotriva inundaţiilor şi modernizarea sistemelor de supraveghere, avertizare şi alarmare în perioada apelor mari genratoare de inundaţii.
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Protectia mediului inconjurator