Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Programe Europene » Oportunitati active de finantare europeana

Oportunităţi active de finanţare europeană

BULETIN INFORMATIV

  • AM POR a publicat trei noi apeluri in cadrul Axei prioritare 10:
Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1a/1, Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar;
Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu;

Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii
Perioada de depunere a proiectelor : 04.01.2018, ora 12.00 – 04.05.2018, ora 12.00
Pentru detalii, aceesaţi http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.htmlAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural – Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.i, Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivul specific: 3.2.: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma, Obiectivul specific: 3.3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor
Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 16.10.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro

 
  • Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) aplică noi măsuri în vederea optimizării fluxului de garantare pentru proiectele din cadrul Programului Start-Up Nation.

Consiliul de Administraţie al FNGCIMM a aprobat crearea unui mecanism aplicabil exclusiv garanţiilor necontragarantate acordate în cadrul Programului Start-Up Nation, de eliminare a transmiterii Certificatului de Atestare Fiscală, asigurând astfel o şi mai mare fluidizare a procesului de avizare a garanţiilor pentru acest program.
Astfel, începând cu data de 28.11.2017, pentru solicitările de garanţii pentru care nu se solicită contragarantarea, Certificatul de Atestare Fiscală va trebui să fie în termenul de valabilitate la data aprobării finanţării de către bancă.
 

  • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă prelungirea până la 31 octombrie 2017 a sesiunii de primire a proiectelor de investiţii în procesarea sau marketingul produselor agricole şi pomicole finanţate prin submăsurile 4.2 şi 4.2a din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
Depunerea cererilor de finanţare se face on-line pe pagina oficială a Agenţiei, www.afir.info, până la termenul limită al sesiunii, respectiv 31 octombrie 2017, ora 16.00. Toţi cei interesaţi să depună cereri de finanţare prin sM 4.2 și sM 4.2a pot consulta gratuit Ghidul solicitantului şi anexele aferente pe site-ul AFIR, la secţiunea „Investiţii PNDR”.
Sursa: www.afir.info

 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Inovare prin formare" aferent obiectivului specific 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor.
Tipurile de activități eligibile care vor fi finanţate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează angajaţii din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin furnizarea de programe de formare profesională la locul de muncă, contribuind la intarirea capacităţii interne a angajatorilor de a dezvolta resursele umane proprii.
Puteti transmite observatiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătăţirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro. până la data de 27.09.2017.
Varianta integrală a Ghidului Solicitantului: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
Sursa: www.fonduri-ue.ro

  • Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Educație de calitate în creșe la nivel national”
 
Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte de tip noncompetitiv sunt în principal cele care vizează implementarea la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru instituțional și de curriculum național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar, precum și formării profesionale unitare a personalului didactic din acest domeniu.
Puteti transmite observatiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro până la data de 25.09.2017.
 
  • Lansare spre consultare Ghid Solicitant -POAD
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (AM POAD) din cadrul MDRAPFE, a lansat, în consultare publică, Ghidul Solicitantului „Acordarea de ajutoare alimentare şi produse de igienă” POAD, pentru proiecte în valoare de 59 mil. Euro. Apelurile de proiecte aferente acestui ghid vor fi deschise în sistemul informatic MySMIS2014 la începutul lunii septembrie 2017.
Persoanele interesate au avut posibilitatea de a  transmite propuneri sau observaţii până la data de 5.09.2017.
 
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, a publicat în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”România Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Apelul de tip noncompetitiv finanțează acțiuni care vor sprijini activitățile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană cu un istoric de funcționare de până într-un an.
Observaţiile/propunerile privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate pot fi trimise la adresa de e-mail: antreprenoriat@fonduri-ue.ro până la data de 15.09.2017.
Pentru detalii, accesaţi: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/268/am-poad-lanseaz%C4%83,-%C3%AEn-consultare-public%C4%83,-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Eacordarea-de-ajutoare-alimentare-%C8%99i-produse-de-igien%C4%83%E2%80%9D
 
  • Lansare spre consultare Ghid Solicitant POCU-creşe
Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Educație de calitate în creșe la nivel national”, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele specifice O.S.6.2. - Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte de tip noncompetitiv sunt în principal cele care vizează implementarea la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru instituțional și de curriculum național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar, precum și formării profesionale unitare a personalului didactic din acest domeniu.
Puteti transmite observatiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro până la data de 25.09.2017.
 
Varianta integrală a Ghidului Solicitantului: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/285/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-educa%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-cre%C8%99e-la-nivel-national%E2%80%9D
 
Sursa: www.fonduri-ue.ro


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Oportunitati active de finantare europeana