Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020 informeaza beneficiarii si potentialii beneficiari cu privire la masurile de mediu si clima aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc în Masura 10 -  Agro Mediu si clima. Masura 11 - Agricultura ecologica si Masura 13-  Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri specifice

Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html
- ♦ -
Principii jurisprudenta CEDO -  1.04.2017
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Programe Europene » Oportunitati active de finantare europeana » POS CCE 2007-2013, Axa III, DMI. 2, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” 2007-2013

 
Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”
Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”
Operaţiunea 1Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
 
Obiectivul principal  al acestui Apel este de achizitionare a unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software.
 
TIPUL SOLICITANTULUI ELIGIBIL:
Consiliul Judetean ca lider de proiect, în  parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (U.A.T-uri definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), din judeţul respectiv, ce au în structura lor organizatorica Birou de Registrul Agricol.
Restricţii cu privire la numărul partenerilor (exclusiv Consiliul Judeţean):          
- minim 10 UAT-uri din judetul respectiv, ce au in structura organizatorica Birou de Registrul Agricol
- maxim 15 UAT-uri din judetul respectiv, ce au in structura organizatorica Birou de Registrul Agricol”
 
Atenţie!
      Indiferent de numărul de parteneri, dacă până la finalizarea implementării proiectului o parte din parteneri se retrag astfel încât nu mai este respectată condiţia de minimum 10 parteneri din judetul respectiv (exclusiv Consiliul Judeţean) ce au în structura organizatorică Birou de Registru Agricol, proiectul se respinge automat şi sumele nu se mai rambursează.”
 
Durata maximă de implementare a unui proiect este de 18 luni de la semnarea contractului de finanţare. dar nu mai mult de 30.06.2015. Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum şi un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plaţile aferente activităţilor proiectului, nu poate depăşi data de 1 iulie 2015.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE:

- Achizitionare de sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  in format electronic (Achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software şi integrarea aplicaţiilor folosite respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare) – activitate obligatorie
- Achizitionarea de soluţii informatice integrate care să permită urmărirea tuturor activităţilor specifice, de la cele financiar-contabile, bugetare şi până la resursele umane, taxe si impozite locale şi evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate - activitate  obligatorie
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta –activitate obligatorie;
-  Informare si publicitate pentru proiect – activitate obligatorie;
- Auditarea partiala si finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei –activitate obligatorie.

CHELTUIELI ELIGIBILE ( inclusiv TVA –ul aferent acestora ):

1. Cheltuieli cu investiţii - minim 85% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului:
  1. Cheltuieli privind achiziţionarea de echipamente TIC
  2. Cheltuieli pentru dotări
1.3 Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice şi licenţe
1.4 Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband (exclusiv plata abonamentului);
1.5 Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband (exclusiv plata abonamentului);
1.6 Cheltuieli pentru realizarea şi configurarea reţelei LAN necesară pentru funcţionarea proiectului (doar în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul);
2. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă, audit, informare şi publicitate
3. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională
4. Cheltuieli aferente managementului de proiect
 
MĂRIMEA FINANŢĂRII ACORDATE:
- Valoarea maximă a finanţării acordate: 6.600.000 lei
- Valoarea minimă a finanţării acordate este de 4.400.000 lei                     
 
RATA MAXIMĂ DE COFINANŢARE: 98 %
 
ACORDAREA PREFINANŢĂRII – se aplică pentru solicitanţii care nu sunt ordonatori de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz. Valoarea prefinanţării ce se va acorda este de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului).
 
MODALITATEA DE DEPUNERE a propunerilor de proiecte este următoarea:
1. Solicitantul va completa şi va transmite on-line cererea de finanţare, la care va ataşa toate documentele solicitate în prezentul ghid. Aplicaţia software prin care se va face înregistrarea şi transmiterea aplicaţiei va fi disponibilă pe pagina web a MSI - OIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro.
 
Perioada de înregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsă între 05.04.2013 orele 9.30  pana la data de 05.06.2013 orele 16.30.
 
!Cerere de proiecte este de tip „depunere cu termen limită, cu ierarhizare”.!
 
2. În termen de maxim 5 zile lucrătoare după înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul la sediul MSI cu respectarea detaliilor cuprinse în prezentul Ghid.
 
Adresa la care se depune proiectul este Ministerul Societăţii Informaţionale, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, Cod 050706, la Registratura Ministerului în intervalul de timp specificat.
 


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503.300
Fax: +40.264.591.637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
Telefoane si persoane de contact [click aici]
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
POS CCE 2007-2013, Axa III, DMI. 2, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar